Södervidinge kyrka
Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Södervidinge kyrka

Den ursprungliga medeltidskyrka som låg här var byggd i gråsten och i fyrkanstform tillhuggen sandsten s.k. kvaderstenar.

1833 års beskrivning av medeltidskyrkan:  "Söderwhidinge Kyrka är belägen i Harjagers Härad på Norra sidan af landsvägen mellan Saxtorp och Hurfwa Gästgifwaregården ungefär En och 1/8 mil från Lund samt En och 1/4 mil från Landskrona.  Kyrkan är uppförd av gråstensmurar med hwalf av murtegel utan Torn.  Den är täckt med Bly och har ett vapenhus på Södra sida, Taket med tegel .  Kyrkans längd är 35 3/4 aln och Bredd 10 5/8 aln inom murarne.  Choret är något smalare än sjelfa kyrkan.  Kyrkans ålder är obekant och kan icke uppgifvas."

Nuvarande stenkyrka uppfördes år 1870 enligt Edvard von Rothsteines ritningar på samma plats där den medeltida kyrkan legat.  Kyrkans murar är byggda av gråsten med inslag av sandstenar från den rivna romanska kyrkan.  Tidigare kyrka hade blivit för liten och den nya kyrkan bedömdes vara mer ändamålsenlig.

Från den medeltida kyrkan hör läktarskranket med dess målningar från år 1775 av målaren Johan Cullman från Landskrona.

På ett nytillverkat altare av ek som är placerat på långhusets norra sida finns kyrkans tidigare altaruppsatser placerade.  Den två delade uppsatsen av ek ramar in två målningar på duk utförda av akademiritmästare Carl Mörth år 1746.  Motiven är Kristi korsfästelse samt Kristi uppståndelse.

Altarbarriären av trä utgör vägg mellan kor och sakristia, det har två spegeldörrar och det är ca. 3 meter högt över altaret.  Det är försett med bågfält, pilastrar och lister i guld och rött, i övrigt är barriären målad i olika nyanser av brunt.  Bakom altaret övergår barriären i en altaruppsats i tre avdelningar.  Den översta är försedd med ljushållare, den mellersta har i mitten ett bågfält med ett kors som är målat i en mörkare färg och i detta finns ett krucifix av försilvrat mässing.  På pilasterns krön finns torn med kors och på översta krönet en Kristusgestalt av Thorvaldesen.  Listverket är prytt med små kors och blommor.

Dopfunten som är av sandsten från Höör är från 1100-talets andra hälft och är tillverkad av Mårten Stenmästare.  I skålens kant finns Mårtens signering med runor "Martin mik kiardi" (Martin/Mårten gjorde mig).  Funten har ett sen gotiskt svartmålat eklock och ett mässingsfat som är ett Nürnebergerarbete, båda från 1500-talet.  På locket finns ett handtag i form av ett hukande lejon.

Ljuskronan närmast koret skänktes år 1896 av kyrkovärdarna Nils och Ola Persson, Södervidinge.  Den nedre med inskription: ”Minne av Knut  och Conrad till Södervidinge kyrka 1896.  Fulgebunt sicut sol in Regno Patris”, söner till kyrkoherde Jöns Gertz.

Tornuret tillkom år 1934 och bekostades genom donation av Anna Sofia Frithje som var dotter till f.d. kyrkoherde C.Holmquist.  Donationen räckte dock inte till utan församlingen fick ta ett lån i sparbanken.

Kyrkan har två klockar, den stora är från år 1653 och den lilla från år 1637.

Sedan år 2011 finns det ett mindre församlingshem i kyrksalen under altarläktaren som går att hyra när man har dop eller begravning i kyrkan, med plats för max 30 personer.  Kontakta pastorsexpeditionen för information och bokning.

 

Gamla kyrkan !

Carl Georg Brunius beskrivning av Södervidinge Gamla kyrka år 1845 eller 1846.   "Södervidinge kyrka som är tämligen liten består av ett tvåkvadratiskt skepp, ett kvadratiskt kor och rundel.  Alla omgivningsmurar äro i rundbågsstil utförda av tuktad gråsten med sockel- och hörnstycken samt omfattningar avhuggen sandsten.  Vid skeppets vestra enda ligger underbyggnad till ett torn vilket antingen icke fått sin fullbordan eller som i anseende till x-ade bristfällig blir därefter måst afbrytas.  Denna avdelning har skeppets höjd och är uppförd av tuktad gråsten och står med en stor bågöppning i förening med detsamma.  Ett vapenhus ligger å skeppets södra sida med ingång till kyrkan.  En motsvarande ingång har även funnits i dess norra.  Tornavdelningen samt skeppet och koret betäcktes med korsvalv av tegel i spetsbågar och rundelen med halvt hjälmvarv i rundbågsstil".

Inventarieförteckning upprättad av O.Källström år 1926:  "Gamla kyrkan bestod av långhus, kor och absid med ett vapenhus i söder samt en tillbyggnad i väster, möjligen avsedd till torn men aldrig uppförd till större höjd än långhuset.  Denna kyrka revs 1869.  På kyrkogården stod en klockstapel av ektimmer, helt beklädd och med lämmar för ljudöppningar.  Var under 1800-talet målad "brunröd".  Nedtogs då den nya kyrkan byggdes".

 

Om ni vill besöka kyrkan kontakta Pastorsexpedtionen.

 

Källor:

Diverse underlag Kävlinge församling

ItArk Arkitektkontor AB