Foto: Åsa-Mari Nilsson

Gravstenskontroll

Provtryckning av gravstenars säkerhet

Så var det återigen dags att besiktiga våra kyrkogårdars gravstenar. Provtryckning av gravstenars säkerhet görs vart femte år för att säkerställa att de inte utgör någon fara. Det är viktigt att en gravsten står stabilt och inte riskerar att välta. Stöd för detta besiktningsarbete finns i Arbetsmiljölagen och Ordningslagen.

Vem har ansvar för säkerheten på kyrkogården?

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren.

 • Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården samt för återlämnade och kulturminnesmärkta gravstenar och platser.
 • Den som är skriven som gravrättsinnehavare på en gravplats är ansvarig för att gravstenen är säkert och korrekt monterad enligt Centrala gravvårdskommitténs (CGK) beskrivning. Detta innebär bland annat att hela gravanordningen skall vara demonteringsbar. Gravrättsinnehavaren kontaktar själv stenhuggare och bekostar återmontering av gravsten.

Det är viktigt att en gravsten står stabilt och inte riskerar att välta. En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft och lutningen får inte överskrida så tyngdpunkten ligger utanför gravvårdens vridpunkt.

Stenar som är 30–150 cm höga ska ha minst två dubbar. Om stenen är en säkerhetsrisk, så är det aktuellt att dubba om gravstenen så att den står stabilt och säkert. 

Vad innebär dubbning?

Dubbning innebär att man borrar två hål i undersidan på en stående gravsten och sätter dit rostfria metalldubbar mellan fundamentet och stenen. Det är dessa dubbar som håller ihop stenen med fundamentet. Dubbarna som används idag är både längre, kraftigare och av bättre kvalitet än de dubbar som användes förr i tiden.

De gravstenar som kan utgöra en säkerhetsrisk är främst gamla gravstenar som står på synlig sockel och som har små dubbar, eller gravstenar som helt saknar dubbar.

Vad händer om en gravsten inte anses som säker?

Om en gravsten inte klarar provtryckningen, inte har dubbar eller dessa är böjda, är utanför vinkeltyngden eller är stående sten som lagts ner, kommer den att säkerhetsställas med stöttor och spännband, och gravrättsinnehavare meddelas via brev. 

I besiktningsarbetet utgår vi från Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) anvisningar gällande gravstenssäkerhet.

Proceduren tar tid. Först ska alla underlag skickas till Länsstyrelsen för bedömning och därefter skickas brev till gravrättsinnehavare.

Vad händer i samband med säkerhetskontrollerna?

 1. Gravstenen provtrycks i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) regler. Om stenen underkänns så stöttas den upp med stolpe och spännband.  Detta gäller även stående stenar som lagts ner.
 2.  Underlagen skickas till Länsstyrelsen för bedömning och därefter kontaktas gravrättsinnehavaren via brev om att stenen har underkänts vid besiktning och att den är tillfälligt säkrad. Vi uppmanar till att stenen åtgärdas så snart som möjligt efter brevets utskick. 
 3. Gravrättsinnehavaren kontaktar en stenhuggerifirma och bekostar återmontering av gravsten.  Vi informerar även om att återkontroll kommer att göras efter ett år.
 4. Stenhuggare ska kontakta församlingen före åtgärd.
  När gravstenen är åtgärdad ska stenhuggare meddela detta till församlingen.  Detta går att göra via mejl eller brev.   Stolpe och blått band ska återlämnas till församlingen.
 5. Om stenen inte har åtgärdats vid återkontrollen efter ett år, skickas ett påminnelsebrev ut till gravrättsinnehavaren om att stenen skall åtgärdas inom sex månader.
 6. Om stenen trots påminnelse inte har åtgärdats inom sex månader, riskerar gravrättsinnehavaren  att graven återtas av kyrkorådet på grund av vanvård.  Stående sten ska stå upp.
 7. Vid önskan av borttag av gravsten ska församlingen kontaktas för vidare hantering av Länsstyrelsen.

Eftersom stenhuggerierna har mycket att göra har vi förlängt senast åtgärdad tid till 241231.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Pastorsexpeditionen,

Kontaktuppgifter

Kävlinge församling

Telefon: 046-73 99 00, 9.30–12, onsdagar stängt
Mejl: kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

Post/Besöksadress: Västergatan 7, 244 30  Kävlinge