Bilden visar Gamla kyrkan och en del av kyrkogården
Foto: Åsa-Mari, Kävlinge församling

Gamla kyrkan i Kävlinge

I tidig kristen tid stod en enkel träkyrka på platsen där Kävlinge gamla kyrka ligger.  Från Korsbackaåsens höjd rann byns källa mot söder och rundade den kulle där kyrkan kom att ligga.  Denna plats är helgad från förhistorisk religös tid då det offrades till asarna (gudarna).  På platsen kunde Kävlingeborna i äldre tid hämta färskvatten och byka tvätt året om.  För att visa och som minne av källan murades år 1932 ett källkar nedanför kyrkmurens sydvästra hörn.

År 1145 var Domkyrkan i Lund invigd och ledig stenmästare kom att bygga många stenkyrkor i östra Danmark = Skåne.

Gamla kyrkan byggdes år 1157 och är enligt traditionen helgad åt Sankt Kristofer.  Den är byggd av gråsten från trakten och dess hörnkvaddar består av huggna block i sandsten.

Norra vapenhuset är byggt av tegel under 1300-talet och i slutet av 1300-talet slogs valv av tegel i kor och långhus.  Kyrkan hade ursprungligen trätak och det kraftiga tornet byggdes först under 1400-talet.

Det finns flera kalkmålningar i kyrkan, bl.a. av helgonet Sankt Kristofer som är avbildad i Triumfbågens insida och som är kyrkans skyddshelgon.

Förr i tiden ägdes många kyrkor av adeln, det gäller dock inte Gamla kyrkan, där är det istället byns möllare/gästgivare Hans Fick död 10 oktober 1723 och gästgivare/godsägare Petter Casseur död 30 januari 1738 som betalat för utsmyckningen och fått sina gravkammare inne i kyrkans mittgång vilket är unikt.

Två av kyrkans mest bestydelsefulla inventarier är dopfunten och altaret av sandsten.  Dopfunten är sannolikt samtida med kyrkans äldre delar och i altarets bordsskiva finns en relikgömma.

Altaruppsatsen från år 1598 målades i dess nuvarande färg år 1742 av akademiritmästare Carl Mörts och är numera placerad i kyrkans sydöstra del.

Predikstolen från ca år 1620-1630 är tillverkade av Lundakonstnären Jakob Kremberg och på dess baldakin från samma tid syns Christian 4 (C4) krönta namnschiffer omgiven av norska och danska riskvapnet.

Bänkinredningen tillkom år 1728, målning och dekorering av bänkarna utfördes år 1760 av Johan Ullberg som även samma år renoverade predikstolen.

En märklig detalj på klockarebänken från år 1580 är att församlingens klockare har ristat in sina bomärke och initialer i bänken.

Efter ha legat nerpackad i många år på Historiska museet i Lund blev dopbaldakinen av Johan Ullberg som omtalades första gången år 1759 restaurerad och sitter nu uppsatt i kyrkans nordvästra del.

Kyrkan har en klocka som skänktes av Kävlinge arbets/syförening år 1957, den är gjuten av M.E. Olssons klockgjuteri i Ystad.

År 2020 fick kyrkan en ny utvändig trappa till tornet.

 

År 1897 bestämdes att Gamla kyrkan skulle stängas och rivas eftersom den Nya kyrkan (Korsbackakyrkan) invigdes.  Kävlingebon Johanna Woll (1845-1932) engagerade sig för hembygden och gamla kyrkan.  Hon lär ha hängt en krans med texten "Farväl Du gamla tempel, den 21/11 1897" i koret när kyrkan stängdes.  Rivningsbeslutet verkställdes aldrig eftersom det skulle bli för dyrt, istället överläts förfallet åt naturen.  Takpannor lär ha tagits bort för att påskynda processen, men Johanna Woll sägs ha lagt tillbaka dom....        

Under det dryga halvsekel som kyrkan var stängd hölls ändå vissa gudstjänster där och kollekten gick till en framtida restaurering.  Efter restaurering som leddes av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe, återinvigdes kyrkan av biskop Anders Nygren den 19 juni 1957.

Under tiden som kyrkan var avkristnad användes den tidvis som gravkapell, brandstation och sädesmagasin.

Kyrkogården är kulturminnesskyddad så det går inte att bli begravd där.

 

Brev till djävulen !

I mitten av 1700-talet trodde många fortfarande att djävulen strök omkring runt kyrkan och han kunde hjälpa människor i utbyte mot deras själ.  En historia berättar om den 20-årige Per Nilsson som var son till sockensmeden och förväntades följa i faderns fotspår.  Per trivdes emellertid inte med att vara smedgesäll och önskade enklare sätt att tjäna pengar. 

En morgon hittades ett brev skrivit i blod instoppat mellan stenarna i en av väggarna till vapenhuset där han mot hjälp till rikedom sålde sin själ till djävulen "Jag tillskriver mig dig Fan med mitt eget blod.  Om du hjälper till pänningar så länge jag lefer Lofvar jag min siähl och ande när jag dör".  Per Nilssons handstil kändes igen och eftersom hans tilltag sågs som ett hot mot kyrkan dömde häradsrätten honom till döden, ett straff som dock tack vare goda kundskaper i katekesen "mildrades" av hovrätten som istället gav påföljande spöstraff.

 

Om ni vill besöka kyrkan kontakta Pastorsexpedtionen.

 

Källor:

Diverse underlag Kävlinge församling

ItArk Arkitektkontor AB

Nils-Erik Winther, Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening

Kyrkguiden