Foto: Kristina Sturk Hirvinen

Stora Malms kyrka

Stora Malms kyrka var från början en katolsk kyrka och blev, som alla kyrkor i Sverige, en reformerad kyrka då Uppsala möte 1593 slog fast att Svenska kyrkan skulle vara en protestantisk kyrka.

Kyrkan stod på 1200-talet ganska centralt i Stora Malms socken. Socknen delas av Nyköpingsån i två delar. I norr finns "malmarna", de stora sandåsarna, där människor bott sedan stenåldern. I söder bröts odlingsmark mycket senare. Kyrkan ligger 1,5 km från den gamla socknens norra gräns och 1,5 mil från den södra sockengränsen, alltså det som utgjorde socknens centralpunkt i förhållande till var människor bodde.

Kyrkan byggdes under 1200-talet och var från början en romansk kyrka med platt trätak. Murarna var ovanligt tjocka. Koret var lite mindre än långhuset. Enligt tidens sed var kyrkans norra sida fönsterlös. En sakristia tillfogades vid korets norra sida.

Under 1300-talet byggdes koret om så att det blev lika brett som långhuset vilket gjorde att kyrkan invändigt fick formen av en rektangel.

Under medeltidens slut byggde man ofta om romanska kyrkor. De platta trätaken ersattes med tegeslagna valvtak som gav en större rymd och höjd, så även i Stora Malm.

På 1600-talet brann kyrkan och måste restaureras. En predikstol uppfördes av sockenbon Olov Malmström i Skirtorp. Carl Nieroth, ägare till Djulöfors, uppförde år 1709 den söderliggande korsarmen med ett underliggande gravkor för sin familjs räkning. Församlignen byggde strax därefter en korsarm i norr, under vilken ett gravvalv anordnades för ägarna till Cathriheholms gård. En sakristia byggdes och kyrkans ingång fick sin nuvarande plats i väster och den gamla ingången på södra sidan ersattes av ett fönster.

Kyrkan började bli lite trång för en växande befolkning och man bygger om och bygger ut kyrkans kor. Ännu ett gravvalv byggs för ägarfamiljen till Eriksberg och Forssjö bruk. Det stod färdigt 1766. Denna del av kyrkan finns numera bakom altaret. Utanför kyrkan byggs sockenmagasin och kyrkstallar. Klockstapeln uppfördes av Per Larsson i Ändebol.

1909-10 byggdes den vägg som nu sklijer Eriksbergskoret från kyrkans nuvarande kor och altare. Altaret står alltså åter ungefär där det stod på medeltiden.

Ta en rundtur i kyrkan