Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsexpedition finns på Skogskapellet, Skogskyrkogården, Laxmansväg 1 i Katrineholm. Vi är på plats alla vardagar måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.30-15.00 samt fredag 9.00-12.00.

Välkomna att besöka oss!

Vi svarar på frågor om allt som händer på våra kyrkogårdar som gravar, gravssatta med mera. 

Katrineholmsbygdens kyrkogårdar erbjuder dig gravbesökare många olika tjänster till självkostnadspris. Exempel: Gravskötsel där gräsputs ingår, endast gräsputs, årstidernas blommor, arbeten med gravstenar som dubbning, ifyllning av gravstenstext samt gravstenstvätt med mera.

Besök gärna vår expedition, ring oss under expeditionstid 0150-772 02 eller maila katrineholmsbygden.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

 

 

Floda kyrkogård

”Vilorum för dem som brukade bygdens jord”

Kyrkogården vid Floda kyrka i Flodafors är cirka 3 ha och har antagligen använts som begravningsplats sedan 1100-talet och har vid flera tillfällen utvidgats. Platsen är kuperad och här växer träd som lind, skogslönn, björk, oxel, hästkastanj och flera andra trädslag. Kyrkogården omgärdas av en vacker granhäck samt en kallstensmur mot landsvägen. På kyrkogården finns flera stora familjegravar med gravkammare. Annars domineras kyrkogården av kistgravar. Här finns även kvarter med urngravar och en minneslund, som ligger längst mot öster på kyrkogården. I en del av minneslunden tillåts det att strö askan ovan mark. En runsten finns på kyrkogården vid kyrkväggen.

Profil: Att värna om ängsfloran som växer i anslutning tilll kallstensmurarna, då främst gullvivan.

 

På den nya delen av kyrkogården finns ett gravkapell som är byggt och invigt på 1930-talet. Kapellet används inte längre och är stängt sedan många år.

Här finns även en personalbyggnad med matsal, omklädning och förråd. Garage och förråd för fordon och redskap. Byggt och färdigställt i början av 2000 talet.

 

Julita kyrkogård

”Vilorum sedan klostertiden bland bygdens nyttoväxter"

Kyrkogård vid Julita kyrka ca 1,72 ha. Kyrkogården är vackert belägen vid sjön Öljaren och har funnits som begravningsplats runt kyrkan sedan 1100-talet. Kyrkogården är vackert inramad av en tujahäck samt en kallstenmur.

På gränsen mot Klockargården finns en bruksmur med trätak från medeltiden, renoverad 2013, den del som knöt ihop den gamla kyrkogårdsmuren revs troligen på 1880-talet. Den södra ingången till kyrkogården har en stiglucka som påminner om en från medeltiden, uppförd 1914, och bekostades av löjtnant Bäckström.

Kyrkogården har utvidgats mot norr 1880, 1915 och 1968. Kyrkogårdens trädbestånd är bl a skogslönn, lind och björk. Kvarteren domineras av kistgravar och det finns även kvarter med urngravar. Väster om kyrkan finns minneslunden, anlagd 1990. Gravmonumentet som finns i minneslunden är från början Thea Pabans gravvård bekostad av Löjtnant Bäckström Julita gård, hans barnjungfru under uppväxten. 

Profil: Värna om klostrets nyttoväxter i historisk miljö. Ex Johannesört, Citronmeliss, Fingerborgsblomma och Humle.

Gravkapellet uppfördes 1907 och är skänkt av Löjtnant Bäckström som då bodde på Julita gård. Det är stängt sedan många år men används ibland för bisättning vid begravning.

Personalbyggnad med matsal och omklädning med förråd samt ett litet kontor. Gamla stallet inrymmer garage, verkstad, förråd för fordon och redskap.

 

Katrineholms kyrkogård

”Järnvägsknutens och industrins pionjärers vilorum”

Katrineholms första kyrkogård, anlagd och invigd 1896, är cirka 4,3 ha och ligger centralt i korsningen mellan vägen till Vingåker och södra stambanan. En oas mitt i Katrineholm med alléer av skogslönn och lind samt på den nyare delen ett kvarter med tårbjörk. Här kan du promenera i en allé med serbisk gran och flera hästkastanjer.

Runt hela kyrkogården finns en bruksmur i kalksten och den är byggd i etapper av egen personal. Bygget påbörjades 1954 och stod klart 1967. Strikta kvarter och pampiga gravar pryder de äldsta kvarteren. Här vilar Katrineholmare från såväl jordbruk, industrin eller järnväg. Flera av de politiskt aktiva och de som startade industrin i den framväxande nya staden Katrineholm (som fick stadsrättigheter 1917) finns begravda på kyrkogården.

Kyrkogården har utvidgats flera gånger, 1921 och 1932. 1964 kom en klockstapel på plats nära kapellet. Kyrkogården domineras av kistgravskvarter men här finns även urngravkvarter. En kolumbariemur togs i bruk på 1940-talet vid det då nybyggda Nordanås kapellet. Nu finns det även en minneslund som invigdes 2016.

Profil: Värna om de historiska gravarna

Nordanåskapellet

Begravningskapell som inte används längre. Efter 1980 tog Skogskapellet över begravningarna men det hölls begravningar några år in på 1980-talet innan det stängdes helt.  Kapellet är ritat av arkitekt Grefeberg och färdigställt 1940. Kapellet har sedan 1950 en muralmålning i hela absiden utförd av Ernst Söderberg. En tillbyggnad med väntrum toalett, kransrum, sakristia och en expedition togs i bruk 1960. I kapellet finns Katrineholms första krematorium som var igång 1940-1980. Sedan en tid tillbaka hålls minnesandakter i kapellet vid Allahelgona helgen samt sommarmusik en gång per sommar. Annars hålls kapellet stängt.

Gamla gravkapellet är det första gravkapellet på kyrkogården. Byggt och taget i bruk 1897. Idag används det som förråd.

Personalbyggnad med matsal, omklädning, förråd och garage. Byggd 1980.

Garagelänga och förråd med plats för flera fordon. Byggd 1980.

Lerbo

” Vilorum för bygden på den lilla lantkyrkogården”  

Kyrkogård vid Lerbo kyrka, ca 0,74 ha. Församlingens minsta begravningsplats, från 1100-talet. Kyrkogården är omgärdad av en kallmur på tre sidor samt lövhäckar på två sidor. Kyrkogården domineras av kistgravar även här finns också urngravar. Minneslunden ligger i det sydvästra hörnet på kyrkogården och här växer bl a skogslönn, lind och björk.

Garage för fordon och verktyg samt förråd.

I Klockargården finns omklädningsrum, lunchrum samt ett litet kontor

Skogskyrkogården

”Vilorum bland blåbärsris och pelarsalens tallar”

Utmed länsväg 52 i sydöstra Katrineholm ligger Skogskyrkogården. Anlagd och invigd 1951, ca 7,1 ha. Kyrkogården utvidgades med 1 ha och den delen invigdes 26 maj 2013. Typiska inslag är den glesa pelarsalen av tall med natursten och blåbärsris, det lätt skuggande grentaket, skogstjärnen, fjärilarna och de vilda fåglarna. Här finns även björk, gran, ek och flera andra trädslag samt en hel del lövhäckar.

Runt den ursprungliga kyrkogården är en bruksmur uppförd på tre sidor mot söder, öster och norr (iordningställd 1951). Den nya delen är mot väster och runt den är en granhäck planterad. Kyrkogårdskvarteren domineras av kistgravar men även kvarter med urngravar finns, där många är utmärkta med en natursten. I kvarter 4  (kv:4) är kistgravplatserna placerade vid murar, så kallade ”Tabularier”, där en namntavla sätts på muren. Urngravar hittar vi i kvarter 23, där namntavla sätts på kyrkogårdsmuren.  På kyrkogården finns även två askgravlundar, den ena tagen i bruk 2002 och den andra 2016. I det sydvästra hörnet av kyrkogården ligger den gamla minneslunden som togs i bruk 1968. Vid Skogskapellet anlades 1988 den nya minneslunden med bäck och dammar med näckrosor. Här finner du även ett kvarter för muslimsk trosinriktning.

Skogskapellet

Begravningskapell för alla sorters begravningar religiösa, borgerliga eller i egen regi. Kapellet, med ca 100 sittplatser, är ritat av arkitekt Anders Lundell och färdigställt 1980. Det inrymmer också ett litet kapell som kan användas vid urngravsättning eller vid begravning med ett litet sällskap. I samma byggnad finns ett krematorium med rökgasrening från 2005 samt kylförvaring, ombyggd 2009. Sommaren 2016 fick hela kapellet en ny ventilationsanläggning och hösten 2016 flyttade kyrkogårdsexpeditionen in i nyrenoverad lokal. Expeditionen är bemannad alla vardagar.

Ekonomibyggnader:

Personalbyggnad med matsal, omklädning, verkstad, tvätthall, förråd och garage. Byggd och tagen i bruk 1980. Används som central för kyrkogårdens gemensamma uppdrag som kistgravgrävning, trädfällning, reparationer, gemensamma transporter och liknande. Härifrån utgår även kyrkogårdens anläggare. Här finns också ett jordupplag med kompostanläggning där kyrkogårdarna gör sin egen matjord.

Sköldinge kyrkogård

”Gruvnäringens och jordbruksarbetarnas vilorum”

Kyrkogård vid Sköldinge kyrka är ca 1,6 ha.  Runt kyrkan har det funnits en begravningsplats sedan 1100-talet.  Den är anlagd i en övre och en nedre del. Den nedre delen är den nyaste, från början av 1900-talet.  De vanligaste träden på kyrkogården är skogslönn och lind, på ovansidan växer två stora ekar.

Kyrkogården domineras av kistgravar och även här finns kvarter med urngravar och på den södra sidan finns minneslunden. Kyrkogården är omgärdad av en kallmur utmed landsvägen samt en kallmur som delar kyrkogården i en övre och nedre del. För övrigt växer en granhäck utmed den östra sidan och lövhäck mot norr. Två runstenar finns på kyrkogården.

En del av organistbostaden är personalbyggnad med matsal, omklädningsrum med förråd och ett litet kontor. På andra sidan landsvägen finns ett garage med plats för fordon, verktyg och förråd.

Stora Malm

”Vilorum sedan de första Katrineholmarna”

Kyrkogård vid Stora Malms kyrkogård, ca 1,1 ha. Kyrkogården runt kyrkan har förmodligen använts som begravningsplats sedan 1200-talet och har varit Katrineholms begravningsplats fram till anläggningen av Katrineholms kyrkogård 1896.

Kyrkogården ligger som en oas utmed länsväg 52, ca en mil öster om Katrineholm. På kyrkogården växer träd som t ex skogslönn, lind, björk och rönn. Kyrkogården inramas med en stiglucka i väster och binds ihop av en kallstensmur som markerar den ursprungliga kyrkogården. Under 1950-talet har kyrkogården utvidgats mot öster och runt den delen är en granhäck planterad. En minneslund som är belägen på den nya delen anlades och togs i bruk under 1980-talet.

I sockenmagasinet hittar du personalbyggnad med lunchrum, omklädning samt förråd.och i det gamla 1700-tals stallet garage och verkstadsdel.

Östra Vingåker

”Vilorum bland vildmarkens djur i naturskön lövsal”

Kyrkogård vid Östra Vingåkers kyrka, ca 1,05 ha.  Kyrkogården är antagligen använd som begravningsplats sedan 1700-talet. Kyrkogården ligger vackert i anslutning till den lilla kyrkbyn mitt i lövskogen. På kyrkogården finns bl a skogslönn, alm, lind och rönn.

Kyrkogården domineras av kistgravar men det finns även urngravar samt en askgravlund under en pampig lönn. En stor vacker grav med smidesstaket är omgjord till minneslund, belägen mitt på kyrkogården.

Personalbyggnad med matsal omklädning, garage och verkstad samt förråd med ett litet kontor.

 

 

 

 

Gravskötseltjänster för 2019

 

Gravskötsel* 405 kr

Gräsputs/Grusskötsel/Vasblommor 150 kr

Vårplantering 185 kr

Sommarplantering 225 kr

Gravskötsel + Vår/Sommarplantering 815 kr

Gravskötsel + Påsklilja/Vår/Sommarplantering/2 ljung/ 1 ljuständning vid Allhelgona/Vinterdekoration 1.025 kr

Höstplantering 225 kr

Övrigt

Ljung 60 kr

Påsklilja i kruka 60 kr

Utläggning av vinterdekoration 200 kr

Utläggning av blombukett (självkostnad tilkommer) 100 kr

Tändning av ljus (lån av gravlykta ingår) 70 kr

Tvätt av gravsten:  Ring för prisuppgift

Ommålning av text/dekoration:  Pris per bokstav/dekor

*I gravskötsel ingår: Putsning av gräs och blommor, ogräsrensning, vattning, vår- och höststädning, påfyllning av jord, klippning av häck inom gravplatsen samt enklare justeringav gravsten.