Foto: Svenska kyrkans bildbyrå/Ikon

Att vara gravrättsinnehavare

Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt uttrycka sin sorg och saknad. Det kan vara en viktig del av sorgebearbetningen.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven sköts och ser vårdad ut. Det får inte ingå i den begravningsavgift alla kommuninvånare betalar och som bland annat används till att sköta allmänna ytor på begravningsplatsen.

Graven kan skötas enkelt med gräs och en vas med årstidens blommor eller med en liten plantering inom den yta begravningsverksamheten utsett. Du bestämmer det själv. Gravrättsinnehavaren har också ansvar för att ca 5 cm gräsyta runt rabatt, sten och ram sköts. Där kan gräset växa sig högt och se ovårdat ut ifall det inte klipps.Låna gärna en kantsax som finns på kyrkogården.

Om du vill ha hjälp med skötseln av graven så erbjuder begravningsverksamheten gravskötsel mot en avgift.Vad som ingår regleras genom att man tecknar ettskötselavtal mellan gravrättsinnehavaren och Katrineholmsbygdens församling, se nästa sida.

Upplåtelse av gravplats

Alla som är folkbokförda i i Sverige har enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under25 år på den ort där den avlidne var folkbokförd vid sin död. I samband med ny gravsättning i äldre grav förlängs gravrättstiden utan avgift med 25 år från gravsättningsåret. När 25-årsperioden är slut kan upplåtelsen av gravplatsen mot en avgift förnyas,under förutsättning att gravplatsen är välvårdad.

Normalt sker begravningen på den ort man varit folkbokförd eller i en grav som sedan tidigare är upplåten inom familjen. Det finns också möjlighet att på samma villkor få en gravplats på annan ort, t.ex. i fädernebygden, vilket dock förutsätter att det finns ledig plats. Det avgörs av den lokala huvudmannen för begravningsverksamheten, vilken i regel är Svenska kyrkans församling på orten.

Överlåtelse av gravrätt

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare (se tidigare om gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.) Gravrättsinnehavaren kan av olika skäl, t.ex. ålder, sjukdom eller avlägset boende önska överlåta gravrätten till någon annan person.I sådana fall måste kontakt tas med begravnings-verksamheten. I de fall gravrättsinnehavaren avlider, måste gravrätten överlåtas till annan person eller återlämnas till begravningsverksamheten. Dödsboet är skyldigt att inom sex månader anmäla ny gravrättsinnehavare till begravningsverksamheten.

Gravrätten kan överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge till tidigare gravrättsinnehavare eller är nära släkt med någon som är gravsatt i graven.Den nya gravrättsinnehavaren ska registreras hos begravningsverksamheten.

Återlämnande av grav

Den som är gravrättsinnehavare har möjlighet att avbryta gravrättsinnehavet och återlämna gravrätten till begravningsverksamheten. Då övergår ansvaret för graven till begravningsverksamheten. Gravstenen tas då bort.

Gravbrev och gravbok

Vi bekräftar genom ett gravbrev varje upplåtelse av en gravplats med gravrätt. Gravbrevet skickas till den som är gravrättsinnehavare. Vi för också in uppgifterna i begravningsverksamhetens register ("gravboken"). Den innehåller uppgifter om alla gravar och gravsättningar på Katrineholmsbygdens begravningsplatser.

Varje gravkvarter har sina bestämmelser för hur en grav-sten får se ut (främst höjd och bredd). Gravrättsinnehavaren måste ansöka om "byggnadslov" hos begravningsverksamheten för att få sätta upp gravvården. För den som har speciella önskemål om gravstenens utseende är det viktigt att ta reda på bestämmelser och begränsningar redan när du väljer gravplats.

När upplåtelsetiden för en gravrätt har gått ut kan gravrätten efter ansökan hos upplåtaren förnyas.Det är upplåtaren som beslutar om villkoren för detta och en avgift får tas ut. Gravrättsinnehavaren till gravplats med gravrätt har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Vill du veta mer om våra tjänster kontakta vår expedition:

Katrineholmsbygdens församling, Kyrkogårdar

Postadress: Bievägen 3, 641 46 Katrineholm.

Besöksadress: Laxmans väg 1, Skogskyrkogården

Tel: 0150-772 02 Fax: 0150-136 10 vardagar 9.00 - 12.00

katrineholmsbygden.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/katrineholmsbygden