Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Katarina församling Besöksadress: Högbergsgatan 15, 11620 Stockholm Postadress: BOX 4015, 10261 STOCKHOLM E-post till Katarina församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vision och mål

Läs mer om drivkrafterna i Katarina församling och vad som finns i vår horisont.

Katarina församling vill vara en församling som ständigt utvecklas och omprövar gängse strukturer och verksamheter så att vi på bästa sätt kan möta människors andliga längtan och behov. Därför formulerar vi vår vision så här:

Katarina församling ska vara en angelägen och öppen mötesplats för förnyelse av gudstjänst, undervisning och organiserad medkänsla.

Bakom våra yttre skal är vi alla utsatta och sårbara, även om ekonomiska omständigheter, vår position i samhället och våra individuella erfarenheter i livet kan göra oss mer eller mindre skyddade. Erfarenheter från församlingens dagliga liv, enskilda samtal och själavårdsgrupper visar att rollerna snabbt kan skifta. Vi tänker oss att vi alla under olika perioder i livet kan vara i behov av hjälp på olika sätt. Detta har format vår definition av vad det innebär att vara utsatt. Men vi tror inte att man kan tvinga en annan människa att ta emot hjälp, utan att var och en själv måste ta det steget.

Diakoni & organiserad medkänsla
Vår definition av att vara en utsatt människa är att man är någon som ber om hjälp, och en strävan vi har är att vi inte hjälper andra - utan varandra. Dock finns det skeden och sammanhang i livet där man kan vara i behov av hjälp utan möjlighet att be om det. Det finns behov både av så kallad ”traditionell församlingsdiakoni”, exempelvis besök på äldreboenden, enskilda samtal, rådgivning, ekonomisk hjälp, sorgegrupper med mera och en så kallad ”ny uppdragsdiakoni”, som i nära samverkan med, och ibland på uppdrag av, olika myndigheter vill stärka människor på många olika sätt och vara en hjälp till självhjälp - empowerment.  Många i Katarina församling och i vårt sociala företag kom hit under en period då de stod utanför arbetslivet. De var till exempel utbrända, sjukpensionerade, flyktingar, före detta missbrukare eller saknade utbildning och arbetslivserfarenhet.

Vår verksamhet har kommit att bli en arbetsgemenskap där gränser mellan olika samhällsgrupper allt mer har suddats ut. Idag består medarbetarna av anställda, praktikanter, människor i arbetsträning och sysselsättning samt en mängd volontärer. Det som är gemensamt för dem som har hamnat utanför arbetslivet en längre tid är att de ofta saknar rutiner, nätverk och ett stödjande sammanhang. Det är just detta vi vill kunna erbjuda människor på väg tillbaka till arbetslivet. Kyrkan är en unik plats inom den ideella sektorn för den här typen av arbete. Här kan vi erbjuda människor möjlighet att växa i en holistisk miljö som inte styrs av vinstintressen.

Katarina församling har formulerat tre mål för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med vår organiserade medkänsla och till 2019 ska vi:

  • Ha en utvecklad verksamhet där människors möjlighet till empowerment - egenmakt – kan växa och stärkas.
  • Vara en frisinnad röst i och utanför församlingen, i frågor som rör både vår närmiljö och globala perspektiv.
  • Ha en verksamhet bland människor i utsatthet som av olika anledningar inte själva väljer eller kan söka upp församlingen.    

Undervisning
Katarina församling vill vara en välkomnande och öppen mötesplats dit människor kan komma oavsett tro eller brist på tro. Denna mötesplats ska präglas av möten ”i ögonhöjd”, det vill säga ett respektfullt givande och tagande. En princip som varit vägledande är att ingen ska försöka förändra någon annan. Var och en kommer för sin egen skull och fokuserar på att bearbeta sin egen tro och livsproblematik. Det är inte på egen hand utan i samspel med andra som vi kan växa och utvecklas.

Genom historien har de kristna lärosatserna och innehållet i Bibeln ständigt bearbetats och omtolkats. Det är av avgörande betydelse att de kristna dogmerna tolkas i ljuset av den kunskap och de erfarenheter som är kännetecknande för vår tid, så att dessa får en innebörd som är relevant för den enskilda människans situation här och nu. Om detta inte görs stelnar lärosatserna och blir till slut bara tomma och meningslösa fraser. Katarina församling vill förstå undervisning och lärande som en ständigt pågående process vilken inkluderar samtal, delande, reflektion och inte minst lyssnande. När den kristna kyrkan växte fram gjorde den det utifrån människors berättelser.

Katarina församling har formulerat tre mål för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med undervisning och till 2019 ska vi:

  • Ha ett brett utbud av utbildning med möjlighet till andlig fördjupning för alla åldrar, där ett ömsesidigt och utforskande lärande står i centrum.
  • Erbjuda grundläggande introduktion till och fördjupad utbildning i kristen tro.
  • Vara en betydelsefull utbildningsplats för församlingsutveckling. 

Gudstjänster
Vi ber Gud om hjälp att leva och verka i medmänsklighet.  Katarina församling har formulerat tre mål för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med församlingens gudstjänster och till 2019 ska vi: 

  • Ha ett rikt gudstjänstliv där ännu fler olika   röster, åldrar och livserfarenheter kommer till tals i predikan, delande, musik och bön.
  • Ha utvecklat ett angeläget andaktsliv med en daglig rytm.
  • Ge människor ökad möjlighet att ta del av våra gudstjänster via olika medier.

Katarina församling har med sina två kyrkor, Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan, de mest välbesökta gudstjänsterna i Svenska kyrkan. Gudstjänsten är navet i vår församlings verksamhet, där vi får möta vårt djupaste behov av mening, delaktighet och helande. Målet med varje gudstjänst är att skapa ett rum och en atmosfär som hjälper oss att öppna våra sinnen för Guds kärlek och fördjupa vår medvetna kontakt med Gud. Detta försöker vi åstadkomma genom att låta bönen, evangeliet om Jesus och den personliga berättelsen genomsyra gudstjänsten.

Orden räcker dock inte alltid till som förklaringsverktyg åt det oförklarliga. Här har musiken en viktig funktion med sin förmåga att beröra, inkludera samt utgöra en kontrast och ett komplement till det talade ordet. I Katarina församlings körer kan man sjunga hela livet och som körmedlem är man en stark frivilligkraft med självklara beröringspunkter i både gudstjänst, undervisning och organiserad medkänsla. Gudstjänstbegreppet inkluderar även alla förrättningar (dop, konfirmationer, bröllop och begravningar) men vi vill också se på våra konstutställningar, konserter, dans- och teaterföreställningar med mera som gudstjänst.

Gudstjänsten tillhör alla
En viktig fråga i församlingens arbete med gudstjänstutveckling har varit frågan om makten. Vem har inflytande över gudstjänsten och vem riktar den sig till? Det utmanande svaret är att gudstjänsten tillhör alla, även sekulariserade församlingsbor som är intresserade av Gud. Det är församlingens ansvar att öppna och tillgängliggöra kyrkan som mötesplats och gemenskap för andligt sökande människor. Resultatet är en gudstjänst som människor förstår och själva kan vara bärare av.

Kommunikation är en nyckelfråga i Katarinamässan, som är vår huvudgudstjänst. Varje moment bygger på kontakt med besökaren. Alla ska känna igen sig och snabbt bli delaktiga i det som sker i rummet. Det har resulterat i en avskalad och enkel liturgi. Inga agendor, ingen innantilläsning och inga svårsjungna psalmer. Det bygger i sin tur på ett medvetet val som gjorts till förmån för enkelheten och tillgängligheten. Man avstår oftast från andra delar av traditionell liturgi som exempelvis processioner eller andra mer högtidliga inslag.

Erfarenheten har visat att man måste göra ett val – och stå för det - om man vill behålla närheten och kontakten med de ofta ovana kyrkobesökarna. Människor kommer för att lyssna på predikan eller kanske själva medverka med en ”delning” i form av ett personligt vittnesmål i gudstjänsten. Det har skapat en medvetenhet om det kommunikativa tilltalets betydelse. Samtalet om predikans form och verkan berör fler än förkunnarna i Katarina.

Erfarenheten visar att ordet går fram när förkunnaren är närvarande hos sig själv och öppen i relation till mottagaren. Det är naturligt för predikanterna i Katarina att tala i jag-form och dela erfarenheter ur sina egna liv. Samtidigt finns det en förväntan på att förkunnelsens innehåll ska vara evangelium för både hjärta och hjärna. Mottagaren känner när budskapet är buret och genomlevt. Det märks på uppmärksamheten i rummet. Människor blir upplyfta av ett befriande evangelium om kärlekens närvaro och verkan i världen. Stärkt blir man också av att veta att man är betrodd som budbärare av denna Guds mission vidare ut i världen.

Genom att fira gudstjänst övar vi oss i att komma i kontakt med det vi står maktlösa inför. Vi försöker lämna över vår utsatthet i Guds kärleksfulla händer och att hitta styrkan att förändra det vi kan. 

Mission
Det som hänt i Katarina församling de senaste åren är bland annat en maktförskjutning från centrum till periferi. I missionsteologin talar man idag om Guds mission (Missio Dei) som Guds sändning i världen, i vilken kyrkan är kallad att vara en del. Det innebär att alla människor, inte enbart de kristna, har ansvar för Guds skapelse och allt som finns i den.

Traditionellt har mission varit en rörelse från (ofta välmående) kyrkor i centrum – västvärlden – som vänder sig till människor ute i periferin eller marginalen för att missionera för dem. Kyrkornas världsråds nya missionsförklaring ”Tillsammans för livet - Mission och evangelisation i en värld i förändring” bekräftar tydligt de marginaliserades roll i missionen. Man talar om mission från marginalerna – inte mission till eller i marginalerna. Kristendomen är en utåtriktad religion. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”, sa Jesus. All vår verksamhet; våra gudstjänster, vår undervisning och vår omsorg om varandra är en följd av den uppmaningen.

Gudstjänsten är vårt främsta missionsfält. Det är också i gudstjänsten vi påminner och inspirerar varandra om att vår viktigaste gudstjänst är i vardagen, i mötet med varje behövande människa och att vi därför behöver organisera vår medkänsla.

Församlingsinstruktion

Läs hela Katarina församlings församlingsinstruktion här (öppnas som pdf).