Stadgar

Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift. Senaste stadgeändring skedde på Rådslaget 20200425.

§ 1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

§ 2 ORGANISATION
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga som beviljats inträde av riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte.
Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsårsmöte.
Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

§ 3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande
organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.
Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

§ 4 REPRESENTATION
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får varje lokalavdelning utse:
två (2) ombud för de första 25 medlemmarna ett (1) ombud för varje nytt påbörjat 25-tal medlemmar. Högsta antalet ombud per lokalavdelning är fem (5).
Antalet ombud utgår från rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Deltagande ombud och suppleanter i årsmötet bekostas av distriktet övriga bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid distriktsårsmöten. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötet.

§ 5 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 6 ÅRSMÖTE
Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet – Rådslaget, som skall hållas före april månads utgång. Kallelse till Rådslaget utsänds av distriktsstyrelsen minst en månad före årsmötet. Rådslaget beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till Rådslaget skall skickas till lokalavdelningarna före januari månads utgång. Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens två distriktsordförande väljs på 2 år. Mandaten följer styrelseposten, vilket innebär att man vid fyllnadsval sitter kvarvarande tid av mandatperioden.
Representanter från varje kontrakt väljs på 1 år. Lokalavdelningar i varje kontrakt får nominera 2 personer till sina fasta 2 platser i distriktsstyrelsen. Kontraktsvalet genomförs tillsammans med minst en av årsmötespresidiet utsedd representant.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Justering av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av sammanträdesordning
Fastställande av föredragningslista
Val av presidium för årsmötet
Val för justering
Verksamhetsberättelser
Revisionsberättelser
Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Behandling av propositioner
Behandling av motioner
Behandling av motioner till riksårsmötet
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år ·
Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Val av distriktsordförande (1 st) ojämna år
Val av distriktsordförande (1 st) jämna år
Val av representanter (12 st)
Val av två räkenskapsrevisorer och två suppleanter
Val av två sakrevisorer och två suppleanter
Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte
Val av representanter till De Ungas Kyrkomöte
Val av årsmötespresidium (2 st) jämna år
Val av årsmötespresidium (2 st) ojämna år.
Val av distriktskaplan

§ 7 STYRELSE
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av två distriktsordförande samt tolv representanter (två från varje kontrakt).
Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och firmatecknare. Distriktsstyrelsen
beredanade organ är beredningsgruppen. Beredningsgruppen består av båda ordföranden och konsulenten. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande, på dessas uppdrag eller när mer än
hälften av representanterna begär detta. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst 60 % (avrundas till närmaste heltal) av distriktsstyrelsen är närvarande. Minimum är 6 personer.
Konsulenten eller motsvarande är adjungerad till distriktsstyrelsen.
Valbar och nomineringsbar till distriktsstyrelsen är medlem i Svenska Kyrkans Unga.
Nomineringsval till distriktsstyrelsen genomförs på uppdrag av årsmötespresidiet som presenterar resultatet på Rådslaget.

§ 8 FÖRVALTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll skall
överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisionsberättelser överlämnas
till distriktsstyrelsen senast två veckor före årsmötet, och skall vara hos de utsedda ombuden
minst en vecka före årsmötet.

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av de anslutnalokalavdelningarna begär detta eller när mer än hälften av distriktsstyrelsens representanter begär.
För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

§ 10 STADGEÄNDRING
Förslag till stadgeändring skall vara hos distriktsstyrelsen senast sex veckor före årsmötet. Ändring av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, eller ¾ majoritet av antalet angivna röster på ett ordinarie årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING
Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med ¾ majoritet vidtvå på varandra följande ordinarie årsmöten. Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stifts tillgångar skall vid upplösning överlämnas till Karlstads stift att användas till barn – och ungdomsarbetet i stiftet.