Lövträdsplantering minimerar risk i stiftets skogar

Nyhet Publicerad

Nu planteras drygt 5 000 ekar i Dalsland och en mix av lövträd och buskar i Almar strax norr om Karlstad. Syftet är framför allt att få till ett skogsbruk med blandskog som tål klimatförändringens effekter.

Tina Westlund tittar till de nyplanterade lövträden

Karlstads stift jobbar sedan flera år tillbaka med att pröva alternativa sätt att bedriva skogsbruk.

– Under många år har man i Sverige ägnat sig åt att bara sätta gran. Men med ändrat klimat så vill vi försöka jobba för att få upp mer blandskog, berättar stiftsskogvaktaren Jenny Klevmark.

Gran är känslig för barkborre

Den skog som står kan vi inte ändra på, och det är mycket gran. Den är känslig för bland annat barkborre, som orsakat mycket problem för oss de senaste åren. 

– Men när vi planterar nytt försöker vi tänka mer varierat. Där det passar med lövträd vill vi plantera det, och på andra ställen passar det bättre med till exempel tall, säger Tina Westlund, miljösamordnare på Karlstads stift. 

Under våren har stiftet planterat lövskog på två områden. I närheten av Edsleskog har 5 500 ekar planterats under våren. Det området består av gammal kulturmark och tanken är att inte ha 100 procent gran här igen, berättar Jenny. 

Stängsel behövs så att inte älgen äter upp de små plantorna

Ekplantering som inhägnas

Ekplantorna har planterats i grupper om fem med sex meters distans, i formen av en tärning. Då eken under ungdomsfasen mår bäst av beskuggning kommer det att planteras björk runt ekarna. I ytterkanterna av det inhägnade området kommer det dessutom att planteras skogslind och fågelbär, för att öka mångfalden i området. Omställningen till lövskog gynnar också vissa fågelarter, till exempel vitryggig hackspett och det pågår sedan flera år utplanteringsförsök och hårt arbete för att få till en miljö där hackspettarna ska trivas.

– Om projektet faller väl ut kan det bli aktuellt med ekplanteringar i fler områden, tillägger Jenny. I och med att eken är rötbeständig har den historiskt sett ofta använts till båtar och bryggor. Vad de här ekarna kommer att användas till, när de väl ska tas ner om sisådär 150 år återstår att se. Troligen till finsnickerier, fanér eller golv.

Mix av lövträd och buskar blir vackert

I Almar, strax norr om Karlstad, planteras en mix av lövträd och buskar på två ytterstråk i ett större skogsområde. Här är granen avverkad och nu blir ett par väl synliga skogsbryn två förhoppningsvis väldigt vackra testområden med exempelvis vårtbjörk, nypon, lind, fågelbär vildapel, hagtorn och fläder. Även här kostar stiftet på instängsling för att skydda planteringen.

–Så fort vi etablerar ny skog så vill vi ha flera träslag, det ska aldrig vara bara ett. Vilka träslag det blir avgörs av hur det ser ut i området, vad som passar, säger Tina.

– Risken för långa torrperioder och häftiga regn ökar. Med en variation av träd så minimerar vi riskerna för att få stora skador på skogsbeståndet.

Samtliga foton: Öyvind Lund

Det som ser ut som en leråker nu blir en vacker lövträdsslänt om några år