På ett mötesbord står en bärbar dator uppslagen. Papper och pennor ligger utspridda framför mötesdeltagarna.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Våra förtroendevalda

Det är de förtroendevalda som är medlemmarnas officiella representanter i kyrkans arbete på olika sätt. Du kan också bli förtroendevald!

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation och i Karlstads pastorat finns ett kyrkoråd för de fem församlingarna. Församlingarna har även var sitt församlingsråd.

Vad gör kyrkofullmäktige?

Karlstads pastorat har ett kyrkofullmäktige som består av 45 ledamöter och 22 ersättare. Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift och begravningsavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. 

Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för hela pastoratet.Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. 

Om ett ärende gäller en församling ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig.Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

Vill du ha kontakt med kyrkofullmäktige? Ring 054-14 14 00 eller skicka epost till karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se.

Vad gör ett kyrkoråd?

Kyrkorådet ska representera församlingsborna och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförd på ett bra sätt. Kyrkorådets är pastoratets styrelse det är inte operativt (håller alltså ej i verksamhet) utan har som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt domprosten och pastoratets enheter vad gäller ekonomi och personal.

Eftersom vi har en domkyrka i pastoraret kallas vår kyrkoherde för domprost. Domprostens uppgift är att planera, leda och samordna verksamheten så att den blir utförd enligt församlingsinstruktionen, kyrkorådets anvisningar och Kyrkoordningens bestämmelser. Domprosten har också ansvar för att tillse att all verksamhet följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige, kyrkliga organ och statliga och kommunala myndigheter. 

Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige och har 13 ledamöter och 8 ersättare. Ett kyrkorådsmöte är inte offentligt. Domprost, ledamöter och kyrkorådssekreteraren deltar.

Vill du ha kontakt med kyrkorådet? Ring 054-14 14 00 eller skicka epost till karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se.
 

Vad gör församlingsråden?

Församlingsråden är en nyhet i Svenska kyrkan. De ska finnas i pastorat som består av flera församlingar och har 8 ledamöter och 4 ersättare. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter men de kan också få uppgifter från den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras uppgifter av kyrkorådet. 

Församlingsråden har en viktig roll när församlingsinstruktionen ska tas fram. Församlingsinstruktionen är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. Ännu finns det ingen för Karlstads pastorat och tills den är fastställd gäller de instruktioner som finns för församlingarna.

Församlingsråden ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen. 

Församlingsråden har också gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet. Församlingsråden utser kyrkvärdar och beslutar om man ska upplåta kyrkan för andra ändamål än gudstjänst. De beslutar också om församlingskollekter och godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Vill du ha kontakt med respektive församlingsråd? Ring 054-14 14 00 eller skicka epost till karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se.

Kyrkoordningen - kyrkans regelbok

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Läs mer om kyrkoordningen här >>

Svenska kyrkans grundläggande uppgift

Kyrkans uppgift sammanfattas i fyra begrepp: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Läs mer om de grundläggande uppgifterna här >>