Foto: Sandra Albertus

Superintendent

Biskop klingade för katolskt i det nyreformerade Sverige och i de stift, superintendentia, som upprättades efter reformationen kallades funktionen istället för superintendent

Superintendent

I kyrkoarkiven på riksarkivets hemsida, kan man finna serien av superintendenter, biskopar, kyrkoherdar och vice pastorer i Karlstad. Series Episcoporum och Series Pastorum pryder också väggarna längst ner i Domkyrkan.

Vad var en superintendent?
En superintendent var en kyrklig ämbetsman, ungefär som en biskop, i lutherska länder på 1500-1700-talen. Titeln användes i de nya stift som kom till efter reformationen. Namnet biskop ogillades av kungamakten, eftersom biskoparna före reformationen hade haft en del politisk makt.

Karlstad blev säte för superintendenten 1647, när kyrkan i Karlstad blev Domkyrka. 1772 ändrades Karlstads superintendentia till biskopsdöme.

Biskop kommer från episkopos, som är grekiska och ungefär betyder tillsyningsman. Biskopen är den högsta andliga ledaren i ett stift.

I serien av superintendenter och biskopar som sitter i Domkyrkan, kan man se att Georg Schröder först var superintendent, men att han senare blev biskop.

Värmland och Dalsland hörde under medeltiden till Skara stift. En av Skara-kanikerna (prästerlig medlem i det medeltida domkapitlet) fick vara präst i Värmland. Titeln kanik har vi ännu kvar i Kanikenäset.

Bror A Larson skriver så här i sin bok 'Karlstads domkyrka', ”sannolikt var det en sådan kanikbostad, efter vilken ännu i början av 1700-talet tomtstenar och rudera var att se å Kanikenäset, och som förlänat denna plats sitt namn”.