Ordna en gravplats

Vid val av gravplats finns det ett par frågor att ta ställning till.

 • Hade den avlidne en egen önskan?
 • Är det en kista eller urna med aska som ska gravsättas?
 • Det geografiska läget eller tillgängligheten?
 • Önskar du att graven i framtiden ska ge plats för ytterligare gravsättningar?
 • Finns det särskilda önskemål om gravstenens utseende?
 • Är gravsättning av aska i minneslund eller urna i askgravlund, vilket är en form av gemensam och anonym grav, ett alternativ?

Tillgängliga gravplatser

Inför valet av gravplats är du som anhörig eller annan närstående välkommen att kontakta kapellkrematoriet eller personal på respektive kyrkogård. Personalen visar de alternativ och platser som finns tillgängliga.

Askgravlund och minneslund

En så kallad askgravlund, som sedan år 2004 erbjuds på Ruds kyrkogård, är en uppskattad gravform och under året har även en askgravlund iordningställts på Östra Fågelviks kyrkogård. Vid denna gravform får de anhöriga delta vid gravsättningen och har möjlighet att gravera in den anhöriges namn på en stenplatta vid lunden.

Minneslund är däremot en gemensam gravplats där askan gravsätts av kyrkogårdspersonalen och där de anhöriga inte får veta den exakta platsen. Varken askgravlund eller minneslund kräver någon skötsel av de anhöriga.

Olika typer av gravar

Det finns kistgravar, urngravarochminneslundar/askgravlundar.

För kistgravar och urngravar har man gravrätt. Gravrätten innebär vissa rättigheter och skyldigheter.

Minneslund/askgravlund är ett kollektivt och anonymt gravskick. Askan grävs ned inom ett gemensamt område. I minneslund får de anhöriga ej delta vid gravsättningen och inga namnskyltar finns. I askgravlunden får anhöriga delta vid gravsättningen och en gemensam plats för plattor med namn och årtal finns. Man har ingen gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av både askgrav- och minneslund. Besökare får smycka med blommor och ljus på avsedd plats.

Gravrättsinnehavarens skyldigheter och rättigheter

Gravrättsinnehavarens skyldigheter och rättigheter framgår av begravningslagen, SFS 1990:1144

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bl.a

Att

 • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
 • iaktta kyrkogårdsnämndens föreskrifter när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • före gravrättstidens utgång till kyrkogårdsnämnden göra anmälan om förnyelse av gravrätten
 • anmäla ny gravrättsinnehavaren (dödsboet är enligt lag skyldig att inom sex månader anmäla ny gravrättsinnehavare om gravrättsinnehavaren avlidit)

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bl.a.

Att

 • bestämma vilka som får gravsättas inom gravplatsen
 • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
 • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
 • överlåta gravrätten
 • återlämna gravplatsen till kyrkogårdsnämnden

Ändringar på gravplatsen 

Se begravningslagen (1990:1144) 7 kap. 30§, 31§

Återanvändning av gravstenar

När en gravplats med gravsten återgår till kyrkogårdsnämnden kan den upplåtas till en ny innehavare. Befintlig gravsten omarbetas då istället för att hamna i en stenkross.

Kulturgravar med kulturhistoriskt värde

Sveriges kyrkogårdar är fulla av kulturhistoriskt värde i form av sten-, smides- och skulpturarbeten samt miljöer. Detta kulturarv går så långt tillbaka i tiden som till slutet av 1700-talet. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar, miljöer eller personhistoria som är unika för respektive kyrkogård bevaras för alltid. Kyrkogårdsnämnden arbetar med att inventera dessa gravplatser och miljöer. På Västra kyrkogården, där de äldsta delarna är från tidigt 1800-tal, finns många vackra gravvårdar med tillhörande unika personhistorier. Elever från mediaprogrammet på Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad har tagit fram en broschyr om dessa spännande historier. Syftet är att skapa intresse för historien som finns på våra kyrkogårdar. Vår målsättning är att det ska finnas en broschyr om varje kyrkogård, som kan inspirera till en kyrkogårdsvandring på egen hand.