Foto: Adobe Stock

Karlstads pastorat utvecklar verksamheten för en hållbar ekonomi

Nyhet Publicerad Ändrad

Karlstads pastorats kyrkoråd har antagit en strategisk plan som ska utveckla kyrkans verksamhet under 2019-2021. I planen ingår bland annat att minska utgifterna med 10 miljoner genom att stänga flera lokaler och ta bort 13 tjänster.

Karlstads pastorat har satt igång ett förändringsarbete som syftar till att utveckla kyrkan inför framtiden. Både för att ha en stabil ekonomi och för att förnya verksamheten.
– Vi vill att kyrkan ska finnas i Karlstad många år framöver och där kunna göra ett gott arbete för människor, säger domprost Harald Cohén. Därför är det viktigt att se till att ekonomin är stadig och att vi arbetar tillsammans.

Utvecklar och anpassar inför framtiden

Med en stabil ekonomi i ryggen finns goda möjligheter att fortsätta att vara en väl fungerande kyrka i framtiden. 
– Tack vare en välskött ekonomi kommer vi att ha möjlighet att ta fram en långsiktig plan som handlar om hur vi ska bli en ännu mer relevant och attraktiv kyrka. Det är ett samarbete mellan medarbetare, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor. Vi ska vara kyrka för alla, säger kyrkorådets ordförande Lina Larhult.

Planen innehåller en försäljning/uppsägning av Östra Fågelviks församlingshem, Herrhagskyrkan och Rudskyrkan. Där ingår också en minskning av personal på totalt 13 tjänster, minskningen sker främst genom så kallade naturliga avgångar. 

Många lokaler att ha hand om

Karlstads pastorat har drygt sextio byggnader som ska tas om hand vilket är en av de största utgiftsposterna i budgeten. Det svårt att göra stora besparingar utan att lokalerna påverkas. Men det är alltid tråkigt när något som funnits länge försvinner.
Det kommer nu en tid av sorg om det blir så att de här lokalerna ska säljas och sägas upp eftersom det är många människor som har minnen och starka kopplingar till platserna. Planen kommer att ta några år att genomföra så processen kommer att få ta tid.
– Vi är medvetna om att detta för en del människor kommer att innebära en sorgeprocess. Det kan vara svårt att anpassa sig till att den kyrka eller lokal man har gått till under många år och sett som sin inte längre kommer att finnas kvar, säger Harald Cohén.

Förändrade förutsättningar

Bakgrunden till förändringarna är att pastoratet behöver anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Medlemsantalet minskar och därför också intäkterna. Verksamheten har hög arbetsbelastning och det är svårt att rekrytera till vissa tjänster. Dessutom har pastoratet allt för stor lokalyta i förhållande till verksamheten.
När Karlstads pastorats ekonomiska ansvariga tog fram en prognos för inkomster och utgifter visade sig en stor utmaning. Fram till 2022 behöver enheten minska konstnaderna med ungefär 10 miljoner kronor för att kunna ha en budget i balans.

– Det är självklart tråkigt att vi måste stänga lokaler, förklarar domprosten. Men genom att anpassa våra kostnader redan nu kan vi göra ett bra jobb i många år framöver. 

Att inte göra något åt ekonomin nu skulle kunna göra att pastoratet hamnar i en situation där de egna medlen har urholkats så mycket att man behöver göra plötsliga drastiska förändringar när det gäller både lokaler och antalet medarbetare för att inte riskera att få akuta ekonomiska problem.