Någon knyter ett vitt band runt en vit urna på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Information om begravningsverksamheten i Karlstads pastorat

Här kan du läsa vilka regler och riktlinjer som gäller på begravningsplatserna i pastoratet.

Ansvar

Svenska kyrkan har fått uppdraget av svenska staten att vara huvudman för
begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften som är en skatt som alla betalar. Begravningsavgiften ska bland annat täcka kostnader för skötsel av begravningsplatser, kremering och gravsättning men inte skötseln av enskilda gravplatser.
Kyrkorådet har ansvar för begravningsverksamheten och att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och förordningar. Verksamheten ska följa Begravningslagen, SFS 1990:1144, och Begravningsförordningen, SFS 1990:1147. Utöver det finns lokala regler för begravningsverksamheten i Karlstads pastorat. Begravningsplatsen skall hållas i ordnat och värdigt skick och den respekt som tillkommer de dödas vilorum ska alltid iakttas.

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad ansvarar för nio kyrkogårdar och begravningsplatser i pastoratet. I Karlstads centralort finns de äldre kyrkogårdarna Västra- och Östra begravningsplatserna, Mosaiska begravningsplatsen, som är en judisk begravningsplats samt Ruds kyrkogård som är den största kyrkogården där även krematoriet och begravningskapellen Korsets- och Stillhetens kapell finns.
Stillhetens kapell är en lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler Utanför centralorten finns Östra Fågelviks kyrkogård, Väse kyrkogård, Nyeds kyrkogård, Alsters kyrkogård och Älvsbacka kyrkogård.

Särskilda gravplatser

Det finns särskilda gravplatser vars läge och utformning är religiöst motiverade. Inom pastoratet har vi särskilda begravningsplatser för judar på Mosaiska begravningsplatsen, för muslimer på Ruds kyrkogård och Nyeds kyrkogård. En ceremoniplats placerad utomhus finns i direkt anslutning till det muslimska området på Ruds kyrkogård. På Ruds kyrkogård finns även gravplatser för romer och bahai.

Gravskick

På kyrkogårdarna finns det gravplatser för kistor, urnor, askgravlundar och minneslundar. I askgravlund och minneslund finns ingen gravrätt.

Minneslund

Minneslunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär utan gravrätt där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och det är inte tillåtet med egna gravvårdar eller planteringar.
Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under maj till oktober, utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av minneslundarna. Besökare får bidra till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Askgravlund

Askgravlunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär utan gravrätt där den avlidnes aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och det är inte tillåtet med egna gravvårdar eller planteringar. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen och anhöriga får närvara vid gravsättning. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material.
Gravsättning kan ske under hela året, men inte i alla askgravlundar. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information kopplat till respektive askgravlund.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Vid varje askgravlund finns en gemensam plats för inskription av namn och årtal. Sten- och metallplattan är den anhöriges egendom och sköts av den anhörige. Kyrkogårdsförvaltningen plockar bort plattan 25 år efter sista inskription på plattan. Det finns möjlighet att få ha kvar platta uppsatt efter 25 år om anhörig kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. Förlängningen kan göras med upp till 25 år.

Kyrkogården och begravningsplatsen

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna är uppdelade i olika kvarter och varje grav har ett unikt nummer. Det finns olika regler för de olika kvarteren på kyrkogården. I reglerna informeras om vad som gäller för gravvården, exempelvis vilken storlek och material som den får vara i. Den beskriver tanken med utformningen av kvarteret. Reglerna för gravplatserna lämnas ut när man upplåter en ny gravplats.

Gravsättning

Beställningen av gravsättning av urna kan göras direkt av anhöriga på telefon till
kyrkogårdsexpeditionen. Beställning av gravsättning av kista görs i regel via begravningsbyrån.
En kista ska gravsättas inom en månad från dödsdatumet och en aska ska gravsättas inom ett år från kremationsdatumet.

Gravrättstid

Gravrättstiden är 25 år. Gravrättstiden kan därefter förlängas utan extra kostnad. En förfrågan kommer att skickas ut av kyrkogårdsförvaltningen efter 25 år till samtliga gravrättsinnehavare. Gravrättstiden förlängs automatiskt med 25 år vid en ny gravsättning i graven.

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavaren får bestämma om vem som ska gravsättas inom gravplatsen, utformningen av gravanordningen och om gravplatsens utsmyckning. Innehavaren har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Återlämnande av gravplats

En gravrättsinnehavare kan lämna tillbaka sin gravrätt eller överlåta den till någon annan släkting. Om gravplatsen återlämnas kan den upplåtas igen tidigast 25 år efter senaste gravsättning. Finns det en gravvård kan den få stå kvar under förutsättning att den uppfyller säkerhetskraven, det vill säga klarar provtryckningen enligt särskild rutin för gravstenssäkerhet. Anledningen är att vi vill bevara miljön på kyrkogården. Gravplatsen kommer, eller har redan bedömts ur ett kulturhistoriskt bevarandeperspektiv och om den anses vara mycket värdefull kommer kyrkogårdsförvaltningen ansvara för att den ska bevaras och sköts om för all framtid. Det finns möjlighet att återanvända tidigare gravvård på platsen om gravplatsen upplåts på nytt.

Befintlig gravplats

Om gravsättningen ska ske i en redan upplåten gravplats måste kyrkogårdsförvaltningen inhämta alla gravrättsinnehavares tillstånd enligt Begravningslagen om inte den avlidne själv är gravrättsinnehavare.

Minnesblad

Minnesblad för gravsättning i minneslund eller askgravlund skrivs ut efter gravsättning och skickas till de anhöriga som skrivit under beställningen av gravsättningen.

Gravbrev

Gravbrevet är ett bevis på innehav av gravrätt och är ett utdrag ur gravboken eller gravregistret. Gravbrevet skickas ut efter att gravrättsärendet har beslutats i kyrkorådet. Gravbrevet kan även skrivas ut på begäran av gravrättsinnehavare.

Tvist

Om de efterlevande inte kan enas om kremering eller jordbegravning, alternativt att de inte är överens om vart den avlidna ska gravsättas ska kyrkogårdschefen enligt delegation medla mellan parterna. Skatteverket underrättas om att medling begärts och gravsättning eller kremering får inte ske förrän tvisten är löst.

Vad får finnas på gravplatsen?

Hur gravplatsen får utformas och smyckas styrs av de gravvårdsföreskrifter som delades ut vid upplåtandet av gravplatsen. Är du osäker på vad som gäller för just din gravplats är du välkommen att höra av dig till kyrkogårdsexpeditionen.

Gravvård

En gravvård är ett minnesmärke i trä, sten, metall eller annat material. Innan en gravvård sätts upp ska en ansökan göras till kyrkogårdsförvaltningen som bedömer om gravvården följer de gravvårdsföreskrifter som finns på området. Monteringen av gravvården ska ske enligt Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisning.
Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården är säker och inte riskerar att falla och skada besökare eller medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen. I ett led att kontrollera gravvårdarnas säkerhet provtrycker kyrkogårdsförvaltningen gravvårdarna kontinuerligt. Arbetet utförs i enlighet med instruktionerna från Centrala Gravvårdskommittén.

Gravlyktor och ljus

Gravlyktor och ljushållare får placeras på gravplatsen. I samband med vårstädningen i april, bör de tas bort för att underlätta skötseln. Det är inte tillåtet att tända levande ljus på kyrkogården under perioden april till september med anledning av brandrisken.

Föremål på graven

Lösa föremål, såsom kransar, snäckor, stenar eller liknande måste placeras skyddat i rabatt eller inom gravramen för att förhindra olyckor vid trimning av gräs. Tänk på att inte lägga föremål bakom gravstenen eftersom de utgör ett hinder vid trimning av gräs eller klippning av häck. Föremålet kan innebära en arbetsmiljörisk för våra medarbetare.

Växter på gravplatsen

Innan du planterar träd, buskar eller andra fleråriga växter på gravplatsen behöver du tillåtelse av kyrkogårdsförvaltningen. Det är för att växter på gravplatsen inte får påverka någon annans gravplats. Många gravrättsinnehavare planterar ettåriga växter, exempelvis sommarblommor på sin gravplats. Vill du istället ha tips om alternativ på fleråriga växter, perenner som är ett mer miljövänligt alternativ, kontakta oss gärna.

Skötsel av gravplatser

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att beställa skötsel av gravplatsen från kyrkogårdsförvaltningen eller annan entreprenör mot en kostnad om man inte själv har möjlighet att sköta den. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen är i ordnat skick och att gravvården är säker. Om gravplatsen inte sköts finns det en risk för att den kan återtas på grund av vanvård.

Vatten och vaser på kyrkogården

Vattenkannor och vaser finns att låna på kyrkogårdarna. Vattnet sätts på i maj och stängs av i oktober.

Miljö

För oss på kyrkogårdsförvaltningen är miljöarbetet viktigt. Allt skräp som uppkommer ska källsorteras. Allt växtmaterial komposteras och återanvänds i vår verksamhet.

Parkering och trafik

Tänk på att parkera din bil på anvisade parkeringsplatser. Tre timmar är den maximala parkeringstiden på Karlstads pastorats parkeringar. Det är inte tillåtet att köra bil inne på kyrkogårdarna om man inte har ett körtillstånd. Det finns möjlighet att få körtillstånd på Ruds kyrkogård. Vid behov kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Husdjur

Har du med ditt husdjur till begravningsplatsen ska det vara kopplat. Det är inte tillåtet att rasta sina husdjur på kyrkogården.

Frågor

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Kyrkogårdsexpeditionen via mail karlstad.kyrkogarden@svenskakyrkan.se eller på telefon 054-141460.