Historia Östra och Västra kyrkogården

Utdrag från inventeringen av begravningsplatser i Värmlands län del 1, sammanställd av Länsstyrelsen i Värmlands län 1988:5 kan man läsa om Västra och Östra kyrkogården i Karlstad:

 

Historik
När kyrkogården på Lagberget mot slutet av 1700-talet visade sig otillräcklig och omöjlig att utvidga utsågs en ny plats för kyrkogård utanför dåvarande stadsbebyggelse. Den nya kyrkogården som invigdes år 1800 kom att kallas Metakyrkogården efter det år 1838 uppförda Metakapellet.

På dess äldsta del synes allmänningar först ha förlagts till området mitt med enskilda gravar runt om. På den utvidgning som följde 1830 mot väster anlades familjegravar. Här byggdes senare Metakapellet. År 1853 gjordes nästa utvidgning mot väster. Längs hela kyrkogården i söder mot älven företogs den sista utvidgningen 1872.

När kyrkogården var fullbelagd i slutet av 1800-talet planerades öster härom en utvidgning som invigdes 1895. Kyrkogårdarna kom att benämnas Gamla och Nya kyrkogården eller Västra och Östra.

Beskrivning
Västra och Östra kyrkogårdarna ligger på plan mark och omgärdas av stenmurar och järnstaket med stenstolpar.

Träden är av skiftande slag. Rikligast förekommer lind och lönn, men även alm, björk, kastanj, hängask och gran. På Östra märks i synnerhet ett 15-tal storvuxna granar.

Från Västra kyrkogårdens port löper en lindallé mot Metakapellet och på andra sidan gatan löper på motsvarande sätt en lindallé fram till muren i sydväst på Östra kyrkogården. En oxelhäck l står Östra kyrkogårdens norra gräns och i den södra står en rad med lönnar. Kvartershäckar har endast planterats i ringa omfattning. De utgörs av oxbär liksom de många familjegravshäckarna. 

Genom det stora antalet grusgravar på Västra kyrkogården utgörs ytmaterialet där till största delen av grus. På Östra kyrkogården däremot upptar gräs en relativt större yta genom allmänningarna. Samtliga gångar är grusbelagda.
                                  
Väsentliga karaktärsdrag
vegetativt markerad centralaxel gemensam för bägge kyrkogårdarna
strikt rutindelning av gravkvarter på Västra kyrkogården
ett stort antal bevarade grusgravar, järnstaket och häckomgärdade
tidstypiska och anspråkslösa utformningar på flera allmänningar
gravvårdar av varierande utformning och storlek, däribland ett flertal större gravvårdar över regionalt och lokalt bemärkta personer