Historia om Väse kyrkogård

Läs om historiken kring Väse kyrkogård.

Utdrag från inventeringen av begravningsplatser i Värmlands län del 1, sammanställd av Länsstyrelsen i Värmlands län 1988:5 kan man läsa om Väse kyrkogård:

Historik
Väse äldsta kyrka var enligt traditionen en medeltida träkyrka, som skall ha legat ett stycke nordväst om den nuvarande kyrkan. Det är oklart när nuvarande kyrkplats togs i anspråk men det torde ha skett senast under 1500-talet. Den befintliga kyrkan byggdes på 1700-talet.

Den gamla kyrkogården, som sannolikt tillkom före 1600-talet, var mycket liten och låg söder om kyrkan den nuvarande äldsta delar sträcker sig runt om kyrkan.
Fyra utvidgningar har gjorts på 1900-talet. En i norr 1918, en i öster på andra sidan älven Glumman 1943, en i norr likaledes på andra sidan Glumman 1952 och slutligen en utvidgning i väster 1983. Dessutom gjordes en omplantering av den gamla delen norr om kyrkan 1930. På denna del liksom på var och en av utvidgningarna finns allmänningar, som trots vissa förändringar har bibehållit något av sin ursprungliga karaktär.

Beskrivning
Trädbeståndet uppvisar ett rikt urval av lövträd men domineras på de äldre delarna av pyramidalm, lönn och ek och på de yngre av lind. På de senare delarna förekommer inslag av prydnadsapel och i norr finns en plantering med Ornäsbjörk, Fläder, Kaprifol och Jasmin. Utmed muren i nordost löper en hagtornshäck.
Den oxbärshäck som avgränsar kyrkogården i väster fortsätter längs stödmurarna norr och söder om 1983 års utvidgning. Kvartershäckarna utgörs av oxel, ölandstok och bukettspirea på de äldre delarna och av hagtorn och oxbär på de yngre.

Hela kyrkogården har asfalterade gångar. På äldsta delen och 1983 års utvidgning är de kompletterade med plattgångar inom kvarteren.