Historia om Östra Fågelviks kyrkogård

Läs historien kring Östra Fågelviks kyrkogård

Utdrag från inventeringen av  begravningsplatser i Värmlands län del 1, sammanställd av Länsstyrelsen i Värmlands län 1988:5 kan man läsa om Östra Fågelviks  kyrkogård:

Historik
Den första kyrkan i Östra Fågelvik var en tidig medeltidskyrka i sten från 1100-talet. Den låg i Björka ca 600 m. nordväst om den nuvarande kyrkan. Medeltidskyrkan övergavs vid 1600-talets slut och en träkyrka uppfördes på den nuvarande kyrkans plats. Träkyrkan brann ned och ersattes 1716 av en ny stenkyrka.

Kyrkogården torde vara samtida med kyrkbygget på den nya platsen i slutet av 1600-talet. Endast utvidgningar som företagits under 1900-talet är dokumenterade. Den första av dem gjordes österut och invigdes 1957 men hade successivt tagits i bruk sedan 1930-talt. Den andra skedde 1971 och omfattade ett skogsområde i söder. Allmänningarna ligger dels norr om kyrkan, dels i i ändarna på ett par av terrasserna i öster. Kyrkogården togs i bruk 1731. Dess äldsta delar finns huvudsakligen söder om kyrkan. Endast en utvidgning har gjorts. Den företogs 1953 västerut.

Genom att stort antal grusgravar såddes igen på 1950-talet domineras ytmaterialet av gräs. Efter borttagning av de flesta gravramarna återstår endast tio grusgravar. De ligger på kyrkogårdens äldre delar och i några fall hägnade med järnstaket eller kätting.