Meny

GDPR - Dataskyddsförordningen i Karlstads pastorat

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.

Förordningen GDPR gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För Karlstads pastorat är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter på ansvarsfullt och respektfullt sätt och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Här finns information om vår behandling av personuppgifter.

Medlem

Som medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information och inbjudningar till olika sammankomster m m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och eventuellt telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782). Dina personuppgifter behandlas i vårt medlemsregister.

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss i vårt medlemsregister så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Vårt medlemsregister ligger också till grund för registeruttag över röstberättigade och valbara personer vid kyrkoval.

Bokning av förrättningar

Vid bokning av förrättningar som exempelvis dop, vigsel och begravning, behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss, som exempelvis att skicka ut relevant information, bjuda in till eventuell sorgegrupp m m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och eventuellt telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse. Efter utförd förrättning gallras dina uppgifter regelbundet.

Bokning av lokal

Vid uthyrning av lokaler behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter och skicka ut relevant information. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Dina personuppgifter gallras regelbundet.

Anmälan till gruppverksamhet

I samband med anmälningar till vissa av våra gruppverksamheter kan personuppgifter behöva lämnas för att vi ska kunna registrera och administrera din anmälan i vårt verksamhetsregister samt för att kunna uppfylla relevanta åtaganden mellan oss, som att skicka ut relevant information. Era personuppgifter gallras efter avslutat deltagande. Detta under förutsättning att personuppgifterna av någon anledning inte behöver bevaras längre än så. Exempelvis så kanske de behöver bevaras längre för att eventuella mellanhavanden ska hinna avslutas. I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse. I vissa fall kan samtycke behövas.

Förtroendevalda, personal
och för dig som har ett ideellt uppdrag

Svenska kyrkan för i Kyrksam, enligt 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om förtroendevalda. I vårt verksamhetsregister finns även uppgifter om anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.

Svenska kyrkan för även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval (kyrkoordningen kapitel 38).

Söker du ett jobb hos oss?

I samband med att du registrerar dig via vårt rekryteringssystem (Varbi) ger du ditt samtycke till att all den information som du skickar (såsom exempelvis ditt namn, e-postadress, bilagor och telefonnummer) sparas och kan behandlas i aktuellt rekryteringsärende/intresseanmälan. Informationen i rekryteringssystemet lagras endast inom Sverige och är endast åtkomlig av behörig personal. Dina uppgifter kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera visat intresse för arbete inom Karlstads pastorat. Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

Söker du ett ideellt uppdrag hos oss

I samband med att du söker ett volontäruppdrag hos oss kan personuppgifter som namn, adress och kontaktuppgifter behöva lämnas. Om du tilldelas ett volontäruppdrag registrerar vi dina personuppgifter i vårt verksamhetsregister. Syftet med vår behandling är att vi ska kunna kommunicera med dig samt administrera ditt uppdrag hos oss.

Dina personuppgifter gallras om du inte tilldelas ett uppdrag hos oss. Har du tilldelats ett volontäruppdrag gallras dina personuppgifter när ditt volontäruppdrag hos oss är avslutat.

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse. I vissa fall kan samtycke behövas.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång - registerutdrag

Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, hur länge Karlstads pastorat planerar att behandla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när:
- dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för
- du återkallat ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
- du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i följande fall:
- under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet
- om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas
- om Karlstads pastorat inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
- om du invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om Karlstads pastorat berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.

Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Karlstads pastorat.

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

Rätt att göra invändningar

Svenska kyrkan behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse/intresseavvägning.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla dina personuppgifter för just direktmarknadsföringssyften.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten.

Du som är har frågor kring vår behandling av personuppgifter når oss på karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se
alternativt 054-14 14 00.

Personer som inte är medlemmar

Vi behandlar personuppgifter om personer som inte är medlemmar av skäl som hänför sig till kommunikation med våra medlemmar och administration kring begravningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om du är en närstående till en anställd eller en förtroendevald. Vi behandlar i sådana fall namn, personnummer, kontaktuppgifter och information om vilken relation du har med den anställde eller förtroendevalde.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifter om dig som vårdnadshavare till en omyndig medlem för att kunna kommunicera med dig och medlemmen, till exempel om vad församlingen erbjuder för verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter för att församlingen ska kunna anordna begravningar. Vi sparar även uppgifter om vilka som är relationspersoner till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen.

Personuppgifter som rör närstående till anställda och förtroendevalda behandlas för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar.

Laglig grund

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som grundar sig på följande lagar: Lag om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lag om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lag om trossamfund 1998:1593. 

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller kommunikation och administration.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip.

Mottagare

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med kyrkoordningens offentlighetsprincip, vilken framgår av dels 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan dessutom komma att överföras till andra enheter inom Svenska kyrkan som ligger i tredje land.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna hämtas i första från folkbokföringen.

När det gäller personuppgifter som rör närstående så hämtas dock personuppgifterna in från anställda och förtroendevalda och när det gäller begravningsverksamheten så hämtas personuppgifterna in från begravningsbyrån och anhöriga.

Laglig grund

Varje behandling av personuppgifter kräver laglig grund. En behandling är endast tillåten om något av de sex villkoren i artikel 6 i dataskyddsförordningens är uppfyllt. I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse eller på grund av avtal. I vissa fall baserar vi våra behandlingar på intresseavvägning, såsom när det gäller kommunikation och administration. I andra fall kan vi behöva inhämta ditt samtycke.

De lagliga grunderna är:

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, alltså en skyldighet som följer av lag. Ett exempel på det är bokföringsskyldigheten som följer av bokföringslagen.

Avtal

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal där personen är part eller för att vidta åtgärder på begäran av personen innan ett sådant avtal ingås. Två exempel på behandlingar som är nödvändiga i samband med avtal är behandling av personuppgifter i kund- och personaladministrativa system för fakturering och löneberäkning.

Skydd för grundläggande intressen

Det är tillåtet att behandla personuppgifter för att skydda grundläggande intressen. För att denna grund för behandling ska få användas måste det handla om ett intresse som är av avgörande betydelse för den registrerades eller någon annan persons liv. Det skulle kunna röra sig om en personuppgiftsbehandling som är nödvändig för livsavgörande vård i akuta situationer då den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. Denna lagliga grund gäller även för behandling av känsliga personuppgifter.

Uppgift av allmänt intresse

Personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. För att behandlingen ska vara tillåten enligt denna grund måste den uppgift som den personuppgiftsansvariga utför:

- Vara en del av allmänt intresse eller utgöra ett led i myndighetsutövning
- Vara fastställd i enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten
- Vara nödvändig (proportionerlig) för ett ändamål som är nödvändigt för att utföra uppgiften

Berättigat intresse

Det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning, om behandlingen är nödvändig för personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen och de väger tyngre än personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Med tredje part menas en person som varken är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
Enligt dataskyddsförordningen är direktmarknadsföring ett sådant berättigat intresse, om nyttan väger tyngre än risken.

Samtycke

Samtycke innebär att en person går med på att personuppgifter behandlas för ett visst ändamål. Ett giltigt samtycke ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerade om att den godkänner behandlingen av personuppgifterna. Den registrerade har alltid rätt att dra tillbaka sitt samtycke.

Mer om GDPR

Du som är har frågor kring vår behandling av personuppgifter når oss på karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se
alternativt 054-14 14 00.

För mer information kring just GDPR hänvisar vi även till Datainspektionen.
Hemsida: https://www.datainspektionen.se/
alternativt 08-657 61 00

Frågor?
Du når oss på 054-14 14 00 
eller via e-post: karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårt dataskyddsombud är: Erika Malmberg, inTechrity.
Telefon: 072 549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se
Besöksadress: Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad