Nominera personer till församlingsråden, 17 oktober

Du som församlingsmedlem är välkommen att föreslå namn på de personer som du tycker ska vara med i församlingsrådet. Detta ger möjlighet till engagemang, reflektion och lokal anpassning av församlingen verksamhet, huvudsakligen inriktat på gudstjänstlivet. Du kan föreslå namn 3-13 oktober innan mötet eller på själva församlingsmötet. Kom och påverka vilka som ska vara med i församlingsrådet!

Att vara engagerad i ett församlingsråd kan vara ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i den kyrka och församling där man redan är aktiv och engagerad. Att vara med i samtalet om församlingens uppgifter är ett bra sätt att upptäcka mer av den rikedom och mångfald som finns i församlingens verksamhet.

 

Platser

Alster-Nyedsbygdens församling

12:00 i Alsters kyrka
Efter gudstjänsten som börjar kl 11:00.

Domkyrkoförsamlingen

Foto: Alex & Martin/Ikon

12:30 i Domkyrkans församlingshus.
Efter gudstjänsten kl 11.00 i Domkyrkan

Norrstrands församling

12:30 i Mariasalen, Norrstrandskyrkan.
Efter gudstjänsten kl 11.00. 

Väse-Fågelviks församling

15:00 i Mariagården, Skattkärr.

Västerstrands församling

Ca 11:30 i Västerstrandskyrkan
Efter gudstjänsten som börjar 10:00.

Församlingsrådets roll och uppgift

Kyrkoordningen säger att församlingsråden ska

  • ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling
  • besluta om former för församlingens huvudgudstjänst förutom högmässa
  • delta i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
  • utse kyrkvärdar och den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för kyrkans inventarier
  • besluta om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst
  • besluta om församlingskollekter samt godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet

Karlstads pastorat kan också ge församlingsrådet ytterligare uppgifter och ansvar. Församlingsrådet består av åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden är 2 år.

Vem kan bli föreslagen och vald?

Du som är medlem i Svenska kyrkan och är med i en församling inom Karlstads pastorat samt är minst 18 år och döpt är valbar. Du kan bara utses i ett församlingsråd.

Vem kan föreslå namn till församlingsrådet och rösta på församlingsmötet?

Du skall vara medlem i Svenska kyrkan, ha fyllt 16 år och vara med i den församling vars församlingsmöte du röstar på. Du kan föreslå någon från din egen församling men också någon som bor i en annan församling inom Karlstads pastorat. Alla som föreslås måste vara tillfrågade i förväg.

Hur går församlingsmötet till?

Först ges information om församlingsrådets uppgifter. Därefter ges möjlighet att föreslå ytterligare namn. Samtligas namn presenteras. De som är röstberättigade på mötet skriver minst 4 namn och max 8 namn av de föreslagna på en valsedel och lämnar in. Efter rösträkning presenteras resultatet av församlingsmötets nomineringsval till församlingsråd.

Viktiga datum

3/10 till 13/10 kan du föreslå namn i förväg till församlingsrådet. Om du inte har kunnat föreslå namn till den 13/10 kan du föreslå namn direkt på söndagens församlingsmöte.

Söndag 17 oktober sker Församlingsmötet med nomineringsval till församlingsråd. Om du vill rösta på de föreslagna namnen till församlingsråd är det viktigt att du kommer på detta möte!

I slutet av året utses församlingsråden slutgiltigt på kyrkofullmäktiges möte den 6 december. I början av nästa år har församlingsrådet sitt första möte och utser då även ordförande och vice ordförande.

Församlingsråden värnar om och utvecklar gudstjänstlivet i varje församling. Uppdraget är arvoderat. Det är viktigt att fråga per-
sonen du vill föreslå innan du lämnar in förslaget. Det är fullt möjligt att föreslå sig själv. Den föreslagna personen ska vara församlingsmedlem i någon av församlingarna inom Karlstads pastorat och
vara minst 18 år och döpt.