Diakonin i domkyrkan

Uppdraget att utöva diakoni är grundat i Kristi kärlek och skall genom delaktighet, ömsesidig respekt och solidaritet, möta människor i utsatta livssituationer. Att utöva diakoni är församlingens gemensamma ansvar även om diakonen har som särskilt uppdrag att leda det diakonala arbetet i församlingen.

Diakoni är ett av de fyra huvuduppdragen i Svenska Kyrkan. Mission, utbildning och gudstjänst är de övriga.

Diakonens uppdrag och arbetsuppgifter:

  • Röstbärare - Att ge röst och livsutrymme åt de utsatta.
  • Ledare - Att leda församlingens diakonala verksamhet och göra människors utsatthet tydlig i ex. församlingens gudstjänstfirande och ideella arbete.
  • Själavårdare - Att vara bearbetande, problemlösande, krishanterande eller andlig vägledare.
  • Undervisare - Tro i handling. Att se människors potential till utveckling och växt: Empowerment

Människor kan söka diakonen för samtal i grupp eller enskilt, direkt eller via ombud oavsett ålder. Diakonen har tystnadsplikt, dock föreligger anmälningsplikt då minderåriga far illa.

Inledningsord vid diakonvigning:

"En diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds kärlek till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen."