Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Diakonerna lovar i sin vigning att "försvara människors rätt" och "stå på de svagas sida". Det uppdraget avser samtidigt hela kyrkan och det visar sig på olika sätt. Det kan gälla diskussioner lokalt med kommunala politiker och tjänstemän för att uppmärksamma dem på hur olika förändringar i samhället drabbar utsatta grupper.

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot övergrepp. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras.Församlingarnas diakonala arbeteSvenska kyrkans församlingar har som ansvar att ställa upp för dem som lider kroppslig och själslig nöd. Därför finns det i församlingarna människor som har till uppgift att arbeta med diakoni. Sammanlagt finns det ca 1.400 personer anställda för diakonalt arbete, bland annat diakoner och familjerådgivare.Diakonerna har social- eller omsorgsinriktad fackutbildning (på högskolenivå) och är vigda till tjänst i Svenska kyrkan. De leder församlingens diakonala arbete genom rekrytering och utbildning av frivilliga, utövar uppsökande arbete och anlitas ofta för samtal och rådgivning i andliga och sociala frågor.

Diakoner har tystnadsplikt enligt de bestämmelser som finns i kyrkoordningen.Hur församlingens diakonala arbete är utformat beror mycket på den enskilda församlingens förutsättningar. Det kan innebära besökstjänst till sjuka eller ensamma, uppsökande fältarbete på gator och torg, arbete bland missbrukare och deras anhöriga, deltagande i sorgegrupper och att gå ut med dödsbud, arbete bland invandrare och handikappade, arbetslösa och familjer i kris. Allt oftare sker samverkan med samhällets sociala institutioner, andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.