Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Här hittar du kontaktuppgifter till Karlstads begravningsombud.

Begravningsombudet granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombudets uppgifter är bland annat följande:

- Se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande.
- Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
- Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkans och andra berörda parter.

Ombudet utses/förordnas av Länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

 

Henrik Lindblom

begravningsombud för Karlstads kommun.
Telefon mobil: 070-543 71 63
E-post: henrik.lindblom@karlstad.se

Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49 - 58 §§.

Länk till Länsstyrelsens sida om begravning

Länk till Karlstads kommuns sida om begravning

Varför finns begravningsombud?
Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.

Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt ingår inte i begravningsombudets uppdrag.