Foto: Charlotta Bäckström

Volontärarbete

I början av mars 2014 startade Sjukhuskyrkan volontärarbete på två avdelningar på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Volontärerna finns nu på två avdelningar: Akutmottagningen och Geriatriken (avdelning 36). En grupp volontärer hjälper också till vid fredagens gudstjänst och en volontär sköter Sjukhuskyrkans tvätt.

Volontärernas huvuduppgift är att vara ett komplement till närstående. Volontären skall inte ersätta sjukvårdspersonal eller gå in som avlastning. Riktlinjer och policydokument för verksamheten har arbetats fram i samarbete med Akuten och Geriatriken. Dessa utgör en stabil grund där man reflekterat över olika typer av frågor och skapat ett ramverk för verksamheten.

För att få verka som volontär inom Sjukhuskyrkan krävs det att man genomgår en utbildning som Sjukhuskyrkan håller i. Utbildningens syfte är att ge volontären en baskunskap om människors olika behov och reaktioner och en beredskap inför de situationer som volontären kan ställas inför. Områden som berörs under utbildningen är ”Bemötande”, ”Etik och människosyn”, ”Människans utveckling utifrån ett psykologiskt perspektiv”, ”Mötet med den demenssjuke”, ”Kris och Krishantering”, ”Mötet med den svårt sjuke och döende patienten” och ”Diakoni”. Utbildningen inleds med en introduktionsdag som följs av åtta temakvällar och avslutas med en internathelg från fredag till söndag. Sammanlagt ca 50 timmar. Den kurslitteratur som används delas ut i början av utbildningen. I samband med att man avslutar utbildningen och börjar som volontär skriver man på en överenskommelse och en tystnadsförsäkran.

Om du har någon fråga om volontärarbetet eller om du skulle vilja anmäla ditt intresse, så hör gärna av dig till Sjukhuspräst Glenn Sjöberg eller Sjukhusdiakon Maria Olofsson .