Foto: Magnus Aronson/IKON

Någon att tala med

Sjukhuskyrkan möter dagligen inneliggande patienter och deras anhöriga, men också de människor som dagtid tillfälligt vistas på sjukhuset för att genomgå undersökningar och behandlingar och deras närstående.

En viktig del av Sjukhuskyrkans arbete handlar om själavård för patienter, närstående, men även för personal. Sjukhuskyrkans medarbetare har tid att sitta ner och lyssna. Vi har kunskap och erfarenhet att möta människor i olika livsskeenden. Vi vill vara ett stöd med respekt för den enskildes livssituation, livsåskådning och erfarenheter. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.