Foto: Leif Helge

Kyrkvärd

Kontaktperson:
Kristina Lundberg, enhetschef för gudstjänst, undervisning och musik.
Mejl kristina.em.lundberg@svenskakyrkan.se
Direktnummer: 0586- 688 21
Växelnummer: 0586-688 00

Bakgrund
Det finns en lång historisk tradition av att församlingsmedlemmar deltagit i och haft särskilt ansvar för olika delar av församlingens praktiska angelägenheter och arbetet kring gudstjänsterna. Redan på 400-talet i Rom finns det dokumenterat hur lekmän hade ansvar för praktiska angelägenheter kring församling och gudstjänstliv. Fortfarande är uppdraget som kyrkvärd i mångas ögon ett hedersuppdrag. Kyrkorådet utser kyrkvärd på förslag av Kyrkoherden som sedan utövar tillsyn över Kyrkvärdarnas verksamhet. 

Kyrkvärdens funktion i gudstjänsten
Uppgiften att vara kyrkvärd innebär ett särskilt ansvar i gudstjänsten. Kyrkvärdskapet är en del av det liturgiska ämbetet. I många församlingar använder man sig i stället av begreppet gudstjänstvärd vilket säger något om uppgiftens art. Man är värd i ”Guds tjänst” och har som sin främsta uppgift att skapa delaktighet och hemkänsla för gudstjänstdeltagarna. Alla som kommer till kyrkan ska känna att de har ett utrymme där, att de är inkluderade och att de tillsammans med dem som tjänstgör blir en del av ett sammanhang. Kyrkvärden är aktiv i de moment som ingår i gudstjänsten, såväl i förberedelserna som i genomförandet.

Finns vid entrén inför gudstjänsten
Det ger en trygghet om kyrkvärden finns vid dörren när kyrkobesökaren kommer in. Att få bli mött av någon, att få växla ett ord, eller få ställa en fråga är en god början till gudstjänsten. Gud är relation, och vi är med och skapar goda gudsrelationer när vi möter människor.

Välkomsthälsning
Innan klockringningen får gärna tjänstgörande kyrkvärd önska välkommen till gudstjänsten. Information kan ges om söndagens namn och tema, göra pålysningar om kollektändamål, vilken musik som framförs i gudstjänsten, om aktiviteter i församlingen under kommande vecka. Om bön inför gudstjänsten sker tillsammans med församlingen kan välkomsthälsningen avslutas med denna bön. 

Textläsning
Kyrkvärdar läser dagens texter i överenskommelse med tjänstgörande präst. Oftast handlar det om gammaltestamentlig- och episteltext. 

Kollekt
Under psalm efter predikan tas dagens kollekt upp. Efter insamlandet går man till altaret där prästen ber om Guds välsignelse över gåvorna. 

Förbön
Kyrkvärden har möjligheten att själv vara med om att utforma de ord som sägs i gudstjänsten genom att själv skriva förbönen som enligt kyrkohandboken ska vara förberedd av präst eller lekman och också vara lokalt förankrad. 

Nattvard
Ofta ställer kyrkvärden i ordning nattvardskärlen ute i sakristian. Kärlen bärs sedan antingen in i kyrkan under procession eller så låter man dem stå på altaret vid mässans början enligt prästens avgörande.

Mässfirande
Kyrkvärden kan och får gärna vara delaktig i utdelandet av nattvarden. Vanligt är att präst delar bröd, medan kyrkvärd delar vinet. 

Tackbön
Kyrkvärd får gärna läsa tackbönen.

Recession
Under slutpsalmen bär präst och kyrkvärd ut nattvardskärlen. 

Efter gudstjänsten
Efter gudstjänsten gör kyrkvärden i ordning efter måltiden, räknar kollekt och har även att i första hand se till människors behov genom att finnas i kyrkan. 

I samband med konserter
Kyrkvärden, tillsammans med tjänstgörande vaktmästare, anvisar sittplatser i kyrkan, hälsar sedan välkommen och presenterar dagens konsert. Efter avslutad konsert tackar kyrkvärden de medverkande, delar ut blommor till solister, musiker och dirigent och passar på att informera om eventuellt kommande konserttillfälle. Kyrkvärden tar in de kollektmedel som efter konserten lagts i den i vapenhuset framställda kollektstocken

Välkommen!