Kyrkogårdar i Karlskoga

Karlskoga kyrkogårdars historia börjar i och med att den första delen av Karlskoga kyrka, nuvarande sakristian, byggdes 1586.

I Karlskoga finns tre karaktärer av kyrkogårdar. Den gamla kyrkogården vid kyrkan i centrum, den unika Skogskyrkogården och den speciella, modernare Östra kyrkogården med mycket öppna ytor. Detta ger Karlskogaborna goda variationsmöjligheter att finna en plats för sin sista vila.
I slutet av 30-talet började även Skogskyrkogården bli fullbelagd och Carl Fredby fick i uppdrag att hitta en ny plats för kyrkogård. Det resulterade i att Östra kyrkogården invigdes i augusti 1945. Man använde sig av det på den tiden ovanliga sättet, att anlägga en kyrkogård genom att lägga ut gravarna i rader efter varandra. Efter det planerade man in träd och buskar. Östra kyrkogården har senare utvidgats i omgångar med början i mitten av 1970-talet.
Ravinerna på kyrkogården är så kallade dödisgropar. Kyrkogården var en bland de först anlagda skogskyrkogårdarna i landet och anses nu som en av Nordeuropas vackraste med bl a 25 meters höjdskillnad mellan högsta och lägsta punkt. Många granar på kyrkogården har en höjd på närmare 40 meter. Intill kyrkogården finns en hästgrav med cirkusdirektrisen Baptista Schreibers älsklingshäst Menelik. 
Från 1941 sköttes kyrkogårdarna av en gemensam stads- och kyrkogårdsträdgårdsmästare. En av dessa var Carl Fredby som kom att ha ett stort inflytande över utformning och utbyggnad av dem ända fram till våra dagar.
I början av 1900-talet var det svårt att hitta plats för fler gravar vid kyrkan. Länsträdgårdsmästare O F Holmsten anlitades och kom senare att föreslå plats för Karlskogas nästa kyrkogård. "Skogskyrkogården" anlades i västra kanten av Rävåskullen efter O F Holmstens anvisningar och invigdes 1908. Den ligger på den nord-sydliga rullstensåsen, den s k Lokaåsen.
Skogskyrkogården
Kyrkovaktaren var den förste kyrkogårdsarbetaren. 1740 förordnades han också till dödgrävare. Klockaren var den ansvarige för förhållandena på kyrkogården. 1909, i samband med Skogskyrkogårdens tillkomst, inrättades en tjänst som kyrkogårdsträdgårdsmästare. 1911 utsågs en särskild inspektör för kyrkogårdarna, men redan 1924 överflyttades dennes göromål till en kyrkogårdsnämnd.
Ordningsföreskrifter för kyrkogården antogs 1893 och från denna tid förekommer en mera aktiv kyrkogårdsskötsel. Samma år upprättades en karta över kyrkogården, där de enskilda gravarna var inritade. Kartan åtföljdes av en beskrivning som upptog de enskilda gravägarnas namn, gravarnas storlek och pris samt årtalet för deras försäljning.
Gamla kyrkogården saknade ursprungligen planläggning. Träd, gångar och gravkvarter eller gravlinjer saknades. Kyrkogården var en gräsplan, där gräs och örter växte vilt. Var och en grävde en grav där man tyckte det passade. Kreatur gick ohejdat in och betade och ansning förekom endast i form av att klockaren noga bevakade sin rätt till höskörden.
Kyrkogården omkring Karlskoga kyrka