Karlskoga församling

Prata med oss

Kontakt

Karlskoga församling Besöks- och postadress: Kungsvägen 39, 69131 KARLSKOGA Telefon: +46(586)68800 E-post till Karlskoga församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Karlskoga kyrka

Rustad för framtiden: Att Karlskoga kyrka behövt anpassas till verksamheten och tiderna är inget nytt fenomen. Vi har varit med om en historisk händelse. Efter en tolv månader lång ombyggnations- och renoveringstid återinvigdes Karlskoga kyrka den 5 juni 2016.

Vägbeskrivning:
Gamla kyrkogården är belägen i Karlskoga stadskärna med entréer
via Kungsvägen och Centrumleden.

Karlskoga kyrka alltifrån den äldsta delen från år 1586 är helt byggd av trä. Kyrkorummet var länge den enda offentliga lokalen i socknen. I kyrkan lades alltså grunden till den sociala välfärdsbyggnad vi har idag. Som ortens äldsta byggnad är den ovärderlig i sitt slag. Den är Karlskogas förnämsta, historiska minnesmärke. Som intet annat knyter den samman med oss svunna tider. Kyrkan är vårt främsta historiska minnesmärke. I sekler har den stått, ett dyrbart arv från våra fäder. I kyrkorummet har våra fäder sina vackraste och högtidligaste minnen. Vården av kyrkobyggnaden är därför en angelägenhet för oss alla. Nu har vi rustat vår vackra kyrka för framtiden, så att vi och våra kommande generationer kan fortsätta förvalta vårt arv. 

"Här finns en öppen dörr
Här hörs en sång som spelats förr
Här kan vi tända hoppets ljus.
När allt känns mörkt och kallt
När oron finns där överallt
Då kan vi samlas i Guds hus."

Pernilla Rosin / kyrkoherde

Korta utdrag från renoveringsarbeten genom historien

1700-tal:
Vid sockenstämman i maj ansåg sig församlingen nödsakad att förklara anledningen till det beslutade kyrkbygget: "...att endaste orsaken till detta kyrkoarbete och kyrkobyggnad, det kyrkan tillförne var så illa funderad och uppbyggd af salig Anders Andersson Rang att hon skrider i sär med bägge väggarna och vill kullfalla så att högsta nöden tvingar församlingen att kyrkan upprätta, för vilken omkostnad hon eljest gärna sett sig vara entledigad och förskont i denna svåra krigstiden...". (Stora nordiska kriget hade börjat år 1700 och landet var pressat av utskrivningar och krigsgälder.)
Byggmästare Måns Anders Andersson från Lungsund, anlitades till en kostnad av 1400 daler kopparmynt.
65 personer skänkte pengar till fönstren. Allt finns noga beskrivet i sockenstämmoprotokollen, t.o.m. vem som betalade för vilket fönster!

Allt virke som behövdes vid ombyggnaden specificerades noga och det bestämdes vem som skulle bidra med vad.
De "förnäma herrar brukspatronerna" bidrog med spik utom till spånen som församlingen själv bekostade.
En stengrund lades ut för utbyggnaden och stora delar av kyrkan togs ner. Väggarna rätades upp och korsarmar byggdes. 

I den nuvarande sakristian står det vackra golvur som skänktes till Karlskoga kyrka av fru Kristina Lovisa von Hofsten, född Geijer, i slutet av 1700-talet. Hon kallades för "Stornåda på Valåsen", hon var en allrådande och barsk kvinna men även godhjärtad. Uret skänktes till kyrkan av fru Hofsten "på det presterna skulle lära sig bättra passa tiden".

 

1800-tal:
1845 försågs sakristian med panel, varvid gamla målningar övertäcktes och delvis förstördes. 1856 beslutades att förse kyrkan med stenfot. Byggmästare Erik Olsson anmodades uppdraget. Olsson skulle också komma med förslag på tvenne läktare. Rappning av väggarna uppdrogs 1857 på ackord åt murare Kock, mot en ersättning på 10 shilling per kvadrataln. Med 10 års garanti.
Till kyrkans målning anmodade löjtnant E. Geijerstam att inkomma med förslag.

12 juli 1858 invigdes ett nytt orgelverk. Byggmästare var E.A.Zetterkvist Örebro. Orgeln avsynades av musikdirektör G. Mankell Stockholm.

1891-92 undgick kyrkan en inre reparation för en kostnad av tillsammans 20 499 kronor. Då inlades nytt golv och anskaffades nytt altare och altarbord, nya bänkar och värmeapparater. 

1900-tal:
I årsredogörelsen för 1974 skrivs följande; " Den under 1972 påbörjade renoveringen av Karlskoga kyrka avslutades under året. Ombyggnadsarbeten har inneburit tillkomst av kapprum, brudkammare, och toaletter, utbyte av äldre kyrkbänkar mot nya med elvärme samt installation av transformator transformatorhus. Genom att anlita antikvarier har man nu kunnat ta fram kulturhistoriskt värdefulla målningar i kyrkans korsarmar. (sidoskepp) som beräknas vara från slutet av 1700 talet och början av 1800 talet. Dessa målningar kan ses som ett betydelsefullt komplement till målningarna i sakristian från senrenässansen (slutet av 1500 talet början av 1600 talet) och takmålningarna i kyrkans långskepp från 1700 talet.

I anslutning till renoveringen anskaffades ett värdeskåp för förvaring av kyrkans silver. Detta väggfasta skåp är försett med en glasruta och placerat vid ingången till långskeppet, vilket ger allmänheten en möjlighet att bese kyrksilvret.

Den totala reparationskostnaden för kyrkan stannar på dryga 780.000 kr."