Gamla kyrkogården
Foto: Leif Helge

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården är den äldsta kyrkogården i Karlskoga, där bygdens första gravsättning ägde rum

Se dig omkring på Gamla kyrkogården med 360 kamera

Vägbeskrivning:
Gamla kyrkogården är belägen i Karlskoga stadskärna med entréer via Kungsvägen och Centrumleden.

Gamla kyrkogården i stadskärnan:
Antal gravar 1079.

Kyrkogården ingår i bevarande området i centrum enligt centrumplanen från år 1980. Området har ett miljömässigt värde som grönområde i centrum och dess kulturhistoriska värde är intimt sammanknutet med den väl bevarade kyrkan.
Då tillkom även de handsmidda grindar som än idag fyller sin funktion.

Under 1700-talet planterades träd längs kyrkobalken och vid skiftet till 
1800-talet påbörjades arbetet med att inhägna kyrkogården med en stenmur.
Den äldsta och mest traditionella av Karlskogas begravningsplatser. 
Den tillkom troligtvis i samband med kyrkans första uppförande år 1586.

Du är varmt välkommen att besöka kyrkogården!

Området har ett miljömässigt värde som grönområde i Karlskogas centrum och dess kulturhistoriska värde är intimt sammanknutet med den väl bevarade kyrkan. Kyrkogården ingår i bevarandeområdet i centrum enligt centrumplanen från år 1980.

År 1829 var muren färdig. Sen dess har den dock flyttats eller ändrats på alla sidor. De första ordningsreglerna och kartläggning av kyrkogården genomfördes 1893. En trädvårdsplan utarbetades 1975, vilken är den man fortfarande arbetar efter.

Under 1700-talet planterades träd längs kyrkobalken och vid skiftet till 1800-talet påbörjades arbetet med att inhägna kyrkogården med en stenmur. Då tillkom även de handsmidda grindar som än idag fyller sin funktion.

Att tillståndet var eländigt framgår av följande uttalande av sockenstämman år 1821: "Församlingens kyrkogård skall årligen planeras, brädstumpar och stenar bortsamlas och de skingrade benen i en större grop af Dödgräfaren nedmyllas".

Någon planläggning av gravsättning fanns inte. Var och en grävde en grav där det föll honom in. Den enda skötseln av marken bestod i att klockaren bärgade höet. Den låga inhägnaden var heller inget hinder för djur att komma in och beta på området.

Kyrkobalken hade från början två öppningar, norra och södra porten. De var försedda med varsin spetsig "huv", som liksom kyrkobalken var täckta med spån.

Under de första århundradena lämnades kyrkogården utan någon närmare tillsyn. Området avgränsades av en inhägnad benämnd "kyrkobalken" och bestod av liggande timmer eller slanor.

Gamla kyrkogården är den äldsta och mest traditionella av Karlskogas begravningsplatser. Den tillkom troligtvis i samband med kyrkans första uppförande år 1586. Området bestod av den mark som omgav kyrkan, men utvidgningar skedde successivt efter behov fram till år 1789.