Förtroendevalda

se menyn här ovan

Vem är det som bestämmer i kyrkan?
Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval väljer vilka som ska fatta besluten. (nästa gång september 2025)

Kyrkofullmäktige
Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.
En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen
samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kontakt
Ring eller mejla synpunkter och förslag till förtroendevalda via följande länk eller telefonnummer.
Mejl:         Meddelande till förtroendevalda 
Telefon:    0586-688 00 (församlingens växel) ditt meddelande vidarebefordras.