Bra att veta om begravning

Praktiskt inför begravningen

Det kan vara mycket praktiskt att ordna med inför en begravning.
Här finns svar på vanliga frågor.

Text i PDF för utskrift, klicka här!

VAD HÄNDER NÄR NÅGON HAR DÖTT?
Den avlidnes kropp tas i de flesta fall om hand av sjukhuset eller servicehuset, eller av polisen om det handlar om en olycka. De ser till att kroppen förs till bårhuset
eller motsvarande plats. Läkaren skickar dödsattest till lokala skattemyndigheten.

VEM KONTAKTAR MAN?
De anhöriga kan anmäla dödsfallet genom att kontakta en begravningsbyrå eller
församlingsexpeditionen.
Den församling där den döde var folkbokförd har ansvar för begravningen. Telefonnummer till Karlskoga församlings bokning är 0586-688 00.
Anhöriga som önskar att en viss präst ska leda begravningsgudstjänsten kan själva, eller genom begravningsbyrån, framföra sitt önskemål till församlingsexpeditionen.
De anhöriga får en inbjudan till den söndagsgudstjänst, då man läser upp namnet på den som gått bort, i samband med bön och ljuständning.

VAD GÄLLER OM DEN DÖDE INTE VAR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN?
Om den döde inte tillhörde Svenska kyrkan hålls i regel inte någon begravnings-
gudstjänst i Svenska kyrkan. Man utgår från att den som lämnat Svenska kyrkan,
eller aldrig har tillhört den, heller inte vill bli föremål för en gudstjänst efter livets slut. Det kan dock finnas särskilda skäl för att ändå hålla en gudstjänst. 
Om det i samtal med församlingsprästen framkommer att det finns skäl att ha
en kyrklig begravning, kan församlingens kyrkoherde fatta beslut om det.

KYRKLIG ELLER BORGERLIG BEGRAVNING?
Man väljer om begravningen ska vara kyrklig eller borgerlig. Är den kyrklig hålls den som en begravningsgudstjänst. Om den döde tillhört ett annat kristet samfund eller en annan religion, vänder sig de anhöriga till detta samfund för den religiösa akten. Vill man hålla en borgerlig begravning kan man kontakta kommunen för att få upplysningar om borgerliga begravningsförrättare. Det finns dock inget krav på att anlita en borgerlig begravningsförrättare. Akten kan också genomföras av de anhöriga själva.

HUR BEKOSTAS EN BEGRAVNING?
Den som är medlem i Svenska kyrkan har betalat en kyrkoavgift. I den ingår kostnad för präst, musiker och övrig personal vid begravningsgudstjänsten. Lokal för begravnings-ceremonin och gravplats är betald genom begravningsavgiften, som alla, även icke medlemmar i Svenska kyrkan betalar.
Kostnader som inte ingår i kyrko- och begravningsavgiften är kista, blommor, transport till bisättningslokal (lokalen för förvaring och visning), minnesstund och gravsten. Detta får dödsboet eller de efterlevande betala. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna kan de anhöriga kontakta kommunens socialtjänst

VAD SKILJER OLIKA GRAVSKICK?
En begravningsplats kan antingen vara en kistgrav eller urngrav.
Vid gravplatsen finns då ofta en så kallad gravvård, till exempel en gravsten eller
ett kors. En begravningsplats kan också vara en minneslund eller askgravlund.
Vid begravning i en minneslund får de anhöriga inte närvara eftersom man inte får tillgång till en specifik plats. De anhöriga har istället möjlighet att besöka minnes-
lunden, tända ljus och lämna snittblommor.
Askgravlund är ett gravskick som liknar minneslund men där anhöriga får närvara vid gravsättningen. Här finns även möjlighet att få den avlidnes namn ingraverat på en bronsplatta. Smyckningsplatsen är gemensam.
Förutom begravningsplatser finns också möjlighet att sprida askan i havet eller
naturen, för att göra detta måste man dock ha tillstånd från länsstyrelsen.

KARLSKOGA FÖRSAMLINGS FYRA KYRKOGÅRDAR
GAMLA KYRKOGÅRDEN är den äldsta kyrkogården där bygdens första gravsättning ägde rum. SKOGSKYRKOGÅRDEN är en av de tidigast anlagda i Sverige och räknas som en av norra Europas vackraste och mest natursköna. 
ÖSTRA KYRKOGÅRDEN har en stark prägel av bergslagsnaturens omväxlande
öppna och slutna landskap. KARLSDALS KYRKOGÅRD nordost om Karlskoga är en genuin brukskyrkogård.  

NÄR HÅLLER MAN EN MINNESGUDSTJÄNST?
Minnesgudstjänst kan hållas när en saknad person tros vara död men kroppen inte återfunnits. Minnesgudstjänster har till exempel hållits i samband med Estonia- och Tsunamikatastroferna. En minnesgudstjänst kan också hållas om den avlidne uttryckligen avsagt sig begravningsgudstjänst.

BEGRAVNING I STILLHET?
Ibland står det i dödsannonser att begravningen sker i stillhet, det innebär att
endast de allra närmaste är närvarande. Det kan vara den döde som uttryckt en sådan önskan eller något som de anhörigas vill.

FLER FRÅGOR?
Om du har frågor kring begravning kan du kontakta en begravningsbyrå eller
vår församlingsexpedition. Telefon: 0586-688 00
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se
Öppettider: Vardagar 9–12 & 13–15
Besöksadress: Kungsvägen 39