Bild & filmmaterial

information om hantering

Om du finns med på bild- eller filmmaterial
Karlskoga församling tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande. 

Vår webbplats, svenskakyrkan.se/karlskoga, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detsamma gäller vår tidskrift, Karlskoga församlings tidning. Detta innebär att vår publicering lyder under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Karlskoga församling ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten. 

När församlingens inspelningar publiceras anges rättighetsinnehavare enligt god sed. Församlingen länkar från sin facebook- och hemsida till församlingens YouTubekanal där inspelningarna laddas upp. YouTube har erforderliga avtal med STIM för tillstånd att publicera musikaliska verk. 

Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. 

Vilka rättigheter har du?
Karlskoga församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.
För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy www.svenskakyrkan.se/karlskoga/integritetspolicy Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.