Foto: Josefin Casteryd IKON

Ansökan om barnomsorg

Behandling av personuppgifter Genom att anmäla ditt barn till en barngrupp ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla dina och ditt barns personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att de krävs för avtalet mellan dig och oss, medan grunden för ditt barns behandling är en intresseavvägning där vårt intresse av att veta vilka som deltar i vår grupp anses väga tyngre än barnets intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade av oss. Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella barngruppen. Dina uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet lämnar gruppen. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till församlings- expeditionen tel: 0586-688 00 / mejl: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

.

ANSÖKAN OM BARNOMSORG AVSER

.

VÅRDNADSHAVARE 1

.

VÅRDNADSHAVARE 2