Kyrkofullmäktige

Sammanträder tisdag 11 maj kl.18.00

Kallelse/underrättelse

Kyrkofullmäktige i Karlshamns församling kallas härmed till sammanträde, tisdagen den 11 maj 2021.
Mötet börjar kl. 18.00 och sker digitalt via Zoom-appen. Länk finns för allmänheten för att delta.

Välkomna!

DAGORDNING

1.      Sammanträdet öppnas

2.      Kyrkoherdens betraktelse

3.      Upprop

4.      Godkännande av dagordning

5.      Val av sekreterare

6.      Val av två protokolljusterare och tid för justering

7.      Kyrkorådets förslag till verksamhetsuppföljning 2020                 Information

8.      Kyrkorådets förslag till årsredovisning 2020                                 Beslutsärende

9.      Ej genomförda investeringar                                                           Information

10.   Kyrkorådets förslag till årsredovisningar stiftelser 2020               Beslutsärende

11.   Revisorernas berättelser                                                                    Information

12.   Ansvarsfrihet                                                                                      Beslutsärende

13.   Information gällande Listers och Bräknes kontrakts bokslut         Information

14.   Ansvarsfrihet Listers- och Bräkne kontrakt                                    Beslutsärende

15.   Val av styrelse till Ekestads Stiftelse inför permutation.                Beslutsärende

16.   Timarvoden inför kyrkovalet 2021.                                                Beslutsärende

17.   Fastigheten Karlshamn 6:5                                                              Information

1.      Hvilans om- och tillbyggnad                                                           Information

2.      Digitala anslagstavlor                                                                      Information

3.      Organisationsförändringen                                                             Information

4.      Kyrkoherden/kontraktsprostens information                                Information

5.      Övriga frågor                                                        

6.      Mötets avslutning                                                                                                                                                                                                                  

Karlshamn 2021-04-26

Välkomna!

Annika Sandqvist-Larsson
Kyrkofullmäktiges ordförande