Foto: Annika Bergkvist

Karlshamns församlings historia

Vid Mieåns utlopp i havet fanns sedan länge ett fiskeläge som kallades Bodekull och vars invånare tillhörde Asarums socken i Bräkne härad. Bodekull utmärkte sig särskilt genom en god hamn, vars betydelse växte i synnerhet under 1640-talet, då exporthandel drevs bland annat med Amsterdam. Sedan Blekinge genom Roskildefreden 1658 tillfallit Sverige, tog man genast upp tanken att förvandla Bodekull till en stad. Vid ett besök i april 1658 fick Eric Dahlberg av konungen i uppdrag att ”afsticka någre skanser så och een stadh, som der byggias och anleggias skulle”. Med skanskarna åsyftades fästningsverk på Frisholmen och Boön. På Frisholmen växte dessa under tidens lopp till en stark fästning, Kastellet, som övergavs snart, redan under 1600-talets slutskede kallas den för Gamle Skans samt användes en längre tid som garnisonskyrkogård.

Bodekull fick genom en kunglig resolution 1664 stadsrättigheter, 1666 erhöll staden namnet Karlshamn. Samma år kallades på konungens befallning en lantmätare till Karlshamn, för att enligt nedsänd ”dessein” anlägga gator och avmäta tomter. Vem som svarade för denna omtalade ”desseinen” (planritningen), har man inga direkta uppgifter, det synes emellertid ganska sannolikt att stadsplanen utarbetades med den ovan omtalade skissen av Eric Dahlberg som underlag.