Foto: Emelie Paradis

Hvilans kyrkogård

Askgravplatsen Hvilokällan

Kvarteret HviloKällan på Hvilans kyrkogård är ett urngravkvarter med 240 askgravplatser. HviloKällan anlades 2007 och är 1 500 kvadratmeter stor.

Gravrätt och gravsättning
Gravplatserna upplåtes med gravrätt och har plats för två urnor. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning av aska.

Namnbricka
Den gravsattes namn får markeras på gravplatsens markeringssten. Namnmarkering görs på bricka i brons med storlek 145 x 60 x 4 mm. Gravrättsinnehavaren beställer och bekostar själv namnbrickan. På plattan får finnas för- och efternamn, födelse- och dödsdata (dvs. år, månad och dag), titel samt symbol. Den första plattan placeras alltid på den övre halvan av markeringsstenen. Ansökan skickas till Kyrkogårdsförvaltningen för godkännande innan den tillverkas. Detta sköts i regel av gravvårdsfirmorna. När gravrätten upphör eller återlämnas avlägsnas och destrueras namnbrickan om inte gravrättsinnehavaren önskar den åter.

Ljus
Gravlykta får sättas i planteringslisten. Marschaller får ej användas.

Krans
En krans med en diameter på högst 35 cm får placeras på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att endast en krans finns på gravplatsen.

Plantering
Pastoratet svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen. Blommor efter begravningen får inte läggas på askgravplatsen. Lösa blommor placeras i markfast vas och en mindre kruka får sättas i den markfasta behållaren. Växter får inte planteras och annan utsmyckning tillåts ej.

Markeringssten och skötsel
Huvudmannen tillhandahåller och monterar gravplatsens markeringssten och gravvas. Gravrättsinnehavaren betalar för markeringssten, vas och del i den kollektiva skötseln vid upplåtelsetillfället; 14 300 kr (2021).

Vid förlängning av gravrätt tas skötselavgift ut i förhållande till förlängningstid. Betalning sker mot faktura.

Minneslundar

Asksättning
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av Kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ned utan urna.

Smyckning
Besökare får smycka med snittblommor, kransar och ljus på anvisad plats.

Skötsel
Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden.

Gamla Minneslunden
Den gamla minneslunden på Hvilans kyrkogård kommer snart att vara fullbelagd. En ny minneslund för anonym gravsättning av askor har därför anlagts och i samband med allhelgonahelgen togs den i bruk.

Minneslund Markus
Utformningen av den nya minneslunden utgår mycket från den gamla kyrkogårdens karaktär med de stora lindarna som ramar in rektangulära kvarter. I mitten av kvarteret Markus där solen hittar ner mellan de stora träden har en plats skapats där man kan tända ett ljus, sätta blommor i en vas eller bara sitta ned för en stunds lugn och ro. Platsen ramas in av en buxbomshäck och åtta häggmispelträd som blommar vitt på våren.

Gamla gravkapellet

Gravkapellet uppfördes år 1912 på den dåvarande begravningsplatsens norra del av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin (1864-1947). Kapellet är ritat och uppfört i nygotisk stil. Det består av ett långhus, ett smalare kor i öster, ett förrum i väster samt ett förvaringsrum i norr.

Interiören är enkel med öppen takstol, vitkalkade väggar och golv av planhyvlad kalksten. Det runda fönstret i koret har dekorerats med glasmålningar samt med färgat blyinfattat glas. Väggmålningarna, uppvisar lie, timglas, samt fackla med krans. Allt efter konstnären Karl Alfred Bergmans förslag. Inredningen består av väggfasta bänkar med ryggstycken i nygotisk stil, tillkomna år 1914.

Kapellet användes som begravningskapell fram tom år 1937 då den nuvarande huvudbyggnaden med kapell och krematorium byggdes.

Välkommen att besöka det gamla gravkapellet. Tänd ett ljus för någon du tänker på, titta på den fantastiska arkitekturen eller bara för att sitta ner och ta det lugnt

Historia

År 1860 började diskussionerna om en ny begravningsplats istället för Carl Gustafs kyrkogård. Pesten och koleran hade 1857 drabbat staden och utgjorde den främsta orsaken till det ökade behovet. Karlshamns Nya Kyrkogård invigdes i oktober 1879 av kontraktsprost Carl Danielsson. 1989 fick begravningsplatsen namnet Hvilans Kyrkogård.

Begravningsplatsen är på ca 13 ha och det finns ca 4 500 gravplatser med olika gravbredder. Kvarteren har bibliska namn som Simon och Johannes.
Hvilans Kyrkogård har vid åtskilliga tillfällen utvidgats för att nu omfatta 46 begravningskvarter. Utvidgningarnas gränser går att se dels på utförandet och dels på gravarnas utseende. De tidigaste kvarteren hittar vi på de södra delarna av kyrkogården.

Kända personer som är begravda på Hvilans Kyrkogård är bland andra Alice Tegnérs föräldrar Sophie och Edward. Hjalmar Falk, fotograf och akvarellmålare. Musikern Oskar Ahnfelt. Snusfabrikanten Snus-Dahlen August Dahl.