Södra kyrkogårdens kapell

På kyrkogården fanns ursprungligen ett enkelt klassicistiskt gravkapell.

Detta upplevdes sedermera som ”för litet”, kallt och ”därtill bristfälligt och otidsenligt”. Detta revs och ett nytt gravkapell byggdes 1939 efter ritningar av arkitekt Vilhelm Andersson i Skövde.