Foto: Juha Pahajoki

Mer om Karesuando församling

Karesuando är den nordligaste av Kiruna pastorats tre församlingar och gränsar till både Finland och Norge.
Församlingen är den minsta efter befolkningsstorlek, endast ca 950 invånare.
Kontakterna mellan Sveriges, Finlands och Norges befolkningar har varit livliga inom många områden som kyrklig tradition, språkförhållanden, familjebildning, handel och kultur.

Sveriges nordligaste infart. Foto: Olle Thoors

Karesuando församling är en mångkulturell bygd vars befolkning är aktivt trespråkig i nordsamiska, finska, meänkieli och svenska. Finska, meänkieli och nordsamiska är de vanliga vardagsspråken. Andelen samisktalande utgör nära
hälften av församlingsborna.
Befolkningsmängden minskar i Karesuando men utmärkande för församlingen är dess höga andel medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen har en stor grupp barn och ungdomar i åldrarna 0 -19 år och mycket hög andel konfirmander.
Ett annat särdrag är de fyra arbetskretsarna Karesuando, Kuttainen, Mertajärvi och Idivuoma där många människor deltar i kyrkliga verksamheter.
Församlingsborna har en stark anknytning till kyrkan och ett grundat förtroende för dess verksamhet och ledare.

Historia

Församlingen bildades 1602 då en kyrk- och marknadsplats anlades i Markinna vid Könkämäälven strax väster om Karesuando. Namnet var då Torne lappförsamling och den sträckte sig långt in i dagens norra Finland. Efter Finlands självständighet 1809 kom Enontekis stora församling att ha sin kyrka i Finland. 1813 delades församlingen och delen i Sverige blev då en utbrytning som inledningsmässigt fortsatt fram till 1907 kallades Enontekis församling parallellt med Karesuando församling och var ett pastorat.

Källa: Wikipedia.

Laestadius pörte i Karesuando. Foto: Olle Thoors

Karesuando församling är till ytvidden fortfarande mycket stor och är starkt präglad av den andliga tradition som har sitt ursprung i laestadianismen som räknar Lars Levi Laestadius som förgrundsgestalt.
Ett särdrag för församlingen är den lekmannaledda väckelsekristendomen som står för en lång och obruten traditionslinje med rötterna i 1800-talets väckelse.
Utöver söndagliga gudstjänster samlar kyrkan ännu idag stora skaror till stormöten under jul och påsk och under pingst och allhelgona i Kuttainen. Många kommer även från Norge och Finland.

Karesuando centralort vid finska gränsen. Foto: Juha Pahajoki

Omvärldsbeskrivning

I Karesuando är det stor utflyttning i åldrarna 20-39 år vilket medfört stora neddragningar i samhällsservicen.
Arbetsplatserna inom församlingen är kommunen, Eliassons kötthall, Svenska kyrkan och ett antal mindre företag som präglas av bland annat renskötsel och turism. Föreningsliv står även för viss sysselsättning.
Karesuando har förskola och F-9 skola, sameskola F-6, samisk förskola och friskolan Tulinkisuando F-6 med förskola.
På orten finns även äldreboendet Videgården där församlingen bedriver mycket aktivitet.

Under senare vintrar har en intensiv engelsk- och franskspråkig turism utvecklats i Karesuandoområdet. I första hand bor besökarna i finska Kaaresuvanto men besöker församlingen för gudstjänster och guidning i kyrkan.

Treriksröset, där tre länders gränser förenas. Foto: Juha Pahajoki