Att förvalta pengar mot strömmen

Om alla skulle leva som vi gör i Sverige skulle det behövas nästan fyra jordklot för att täcka behovet av naturresurser. Näringslivet och finansbranschen spelar en central roll när det gäller att lösa denna ekvation.

Hur och var vi placerar våra pengar har betydelse. Oavsett om man är småsparare, en större pensionsförvaltare eller ett trossamfund som Svenska kyrkan så kan man göra skillnad. Kapitalet på den nationella nivån uppgick i slutet av 2018 till 8,3 miljarder kronor. Det förvaltas aktivt med tydlig inriktning på hållbarhet.

Världens befolkning växer och medelklassen likaså. Att allt fler får det bättre är givetvis positivt. Samtidigt ökar behovet av att vi agerar och konsumerar på ett mer hållbart sätt. Vi har bara en jord och naturen har sina gränser. Vi överskrider dessa gränser redan idag. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige skulle det behövas nästan fyra jordklot för att täcka behovet av naturresurser.

Finansbranschens muskler krävs för att hantera utmaningarna

Näringslivet och finansbranschen spelar en central roll när det gäller att lösa denna ekvation. Politiker, organisationer och enskilda individer måste göra sitt, men utan näringslivets innovationskraft och finansbranschens muskler kommer vi inte kunna hantera de utmaningar som världen står inför. Och utmaningarna är stora.

Enligt WWF:s beräkningar har Sverige det tionde största genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen.

Behovet av livsmedel ökar

  • Fram till 2030 (inom 13 år!) väntas behovet av livsmedel öka med 35 procent och behovet av energi med 50 procent.
  • År 2030 väntas behoven av vatten överskrida tillgångarna med 40 procent. 

Samtidigt märks klimatförändringarnas effekter på samtliga kontinenter redan idag.

Under loppet av ett kvarts sekel har världen lyckats halvera den extrema fattigdomen. Det är en seger av stora mått. Samtidigt behövs nya insatser eftersom var åttonde person fortfarande går hungrig och inkomstklyftorna ökar*. 

Som ett svar på dessa utmaningar träffades världens ledare under 2015 och enades om 17 globala mål för hållbar utveckling.

* Uppgifter från National Intelligence Council, 2012, Global Trends 2030: Alternative Worlds och IMF/Christine Lagarde, Economic Inclusion and Financial Integrity, May 27, 2014.  

Långsiktighet & lösningar när bolag väljs ut

Policyn betonar att förvaltare av Svenska kyrkans kapital aktivt ska söka efter bolag som bidrar till en hållbar utveckling genom sina affärsprocesser, varor eller tjänster.

Det kan handla om företag som arbetar systematiskt och målmedvetet med hållbarhetsfrågor inom sin tillverkning. Det kan också vara bolag som hittar nya affärsmöjligheter genom att ta fram varor och tjänster som våra samhällen är i stort behov av idag. Några exempel från aktieportföljen:

Hälsa och effektiv sjukvård

I fonderna finns flera bolag som förebygger ohälsa och bidrar till effektiv behandling av sjukdomar som ökar i snabb takt.

  • Danska Novo Nordisk, ledande på behandling av diabetes, är ett exempel.
  • Varian Medical Systems och Elekta gör viktiga insatser för en effektiv cancervård.
  • Manila Water Company förebygger sjukdomar i Filippinerna och Vietnam genom att bygga ut tillgången på rent vatten och sanitet.

I världen dör över 4000 barn under fem år varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien. 

Bolag som bidrar till utveckling

Vi lever i en ojämlik värld och även om allt fler fått det bättre de senaste decennierna så växer klyftorna. En rad bolag som förvaltarna valt ut riktar in sig på behoven där de är störst.

Bank Rakyat är ett exempel - en indonesisk bank där merparten av lånegivningen riktar in sig på mikroföretag samt små och medelstora företag vilket är viktigt för att bygga upp ett lokalt näringsliv och skapa ekonomisk utveckling.

Det brittiska läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline (GSK)får högst betyg i branschen när det gäller att öka tillgången på medicin och hälsovård i fattiga länder.

Rankningen utförs av den oberoende stiftelsen Access to Medicine Foundation och visar hur GSK ökat sina satsningar på sjukdomar som hiv/aids, malaria och tuberkulos. Prissättningen har de senaste åren anpassats till fattigare länder och i de minst utvecklade länderna i Afrika går 20 procent av vinsten till att stärka ländernas sjukvårdssystem.

Produkter och tjänster som sparar energi

Klimatförändringarna är ett faktum och vi behöver snabbt minska utsläppen. Vi investerar i flera företag som är ledande på att spara energi.

40% av världens energianvändning går till byggnader. Under 2013 uppskattas irländska Kingspans lösningar för värmeisolering ha lett till att kunderna minskat sina utsläpp av växthusgaser med 25 miljoner ton. Det motsvarar tre gånger så mycket som hela London släpper ut varje år genom sin elförbrukning.

Ett annat exempel är Atlas Copco vars fordon som drivs på el är 40 till 70 procent mer energieffektiva än motsvarande fordon som drivs på diesel. En hjullastare som drivs på el sparar under ett år in utsläpp som motsvarar 140 bilar som körs hur långt och på diesel?

Vi är även investerade i flera e-handelsbolag (Ocado m fl) vars affärsmodeller innebär en effektivare logistik och lägre utsläpp i jämförelse med den traditionella handeln.

Storbolag med tydliga målsättningar

Vissa företag vi har aktier i påverkar miljön och människors vardag i väldigt stor utsträckning, genom sitt produktutbud och sin faktiska storlek. Här väljer förvaltarna bolag som minskar de negativa effekterna och bidrar till viktiga hållbarhetsinitiativ.

Unilever utlovade 2010 att företaget ska halvera sitt ekologiska fotavtryck fram till 2020 samtidigt som bolaget ska fördubbla försäljningen.

H&M, vars kläder tillverkas i lågkostnadsländer där arbetarna tjänar låga minimilöner, utlovade 2013 att anställda hos deras strategiska leverantörer ska tjäna så kallade levnadslöner inom fem år. Det berör 850 000 arbetare, de flesta av dem kvinnor.

Bolagsdialoger för att förbättra

Alla bolag vi investerar i har utmaningar och områden där de behöver bli bättre och vi har därför en dialog för att de ska röra sig i rätt riktning. 

Våra bolagsdialoger idag utgår från hur stora problem vi ser i bolagen. och till vår hjälp har vi haft analyshuset GES Investment Management13. Vi får dock endast ett fåtal träffar på överträdelser i vår portfölj och de är sällan så allvarliga att vi måste agera. Omkring 5 procent av våra innehav (eller 18 bolag) fick träffar, varav tio var föremål för utvärdering och åtta hade en pågående dialog. Det är dialoger inom till exempel kakaoindustrin som har pågått i flera år och där bolagen visar på ansvarsfullhet i mycket komplexa frågor där de har begränsat inflytande, men även frågor om penningtvätt i ett antal banker, där vi följer utvecklingen noga.