Vem ansvarar för vad?

Vilka transporter betalas via begravningsavgiften? Vad kan anhöriga själva göra inför en begravning? Vad är anhörigas ansvar?

Det undrar allt fler som gärna vill vara med och planera för begravningen men känner sig väldigt osäkra. Anhöriga har ansvar för en hel del och kan även överlåta mycket till begravningsbyrån. Svenska kyrkan har klara åtaganden, se lista nedan.

Detta ingår i begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen:

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen (begravningsverksamheten vid Kalmar pastorat) utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet (tagits emot i bårhuset vid krematoriet på Kungsgårdsvägen 2 C i Kalmar) till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet samt
  lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  (9 kap. 6 § begravningslagen)

Svenska kyrkans ansvar

Det som i samband med begravningsgudstjänsten utförs av präst, och diakon, musiker, kyrkvaktmästare med flera.
Medlemmar i Svenska kyrkan betalar via kyrkoavgiften för detta:

 • Kontakt med sorgehuset 
 • Tacksägelse i samband med gudstjänst
 • Samtal med anhöriga inför begravningstalet
 • Information om och planering av begravningsgudstjänsten
 • Begravningsgudstjänsten
 • Processionsbärning då begravningsgudstjänsten avslutas ute på kyrkogården (bärning av kistan, lyft och sänkning av kistan i graven). 

Obs! Extra musik under gudtjänsten betalas av dödsboet.

Dessutom kan präst/diakon hjälpa till med

 • Visning
 • Råd kring barns deltagande
 • Utformning av annons
 • Närvaro vid minnesstund
 • Efter begravningen: Samtal bland annat i sorgegrupp/"Leva-vidare-grupp"

Detta ingår inte i begravningsavgiften.

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall.

Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

 • Kista och svepning
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman(begravningsverksamheten vid Kalmar pastorat) för förvaring och visning av stoftet.
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats

Checklista för anhöriga

Detta kan anhöriga eller andra närstående själva göra i samband med begravningen:

 • Transportera den avlidne från sjukhuset till bisättningslokal och för vidare transport till huvudmannens lokal för förvaring och visning.
 • Förvara avliden i hemmet i väntan på kistläggning/avskedsceremoni/ gravsättning.
 • Välja eller tillverka kista och urna.
 • Ordna med svepdräkt och kistläggning.
 • Lägga mindre saker eller brev i kistan (tala först med huvudmannen).
 • Välja kyrka, kapell eller annan lokal för begravningsgudstjänst eller annan avskedsceremoni.
 • Formulera dödsannons.
 • Utforma begravningsceremoni (oftast tillsammans med präst eller annan begravningsförrättare).
 • Ordna med minnesstund.
 • Dekorera kista och lokal för avskedsceremoni.
 • Närvara vid kremering.
 • Sänka urna.
 • Strö aska på annan plats än begravningsplats (efter tillstånd från Länsstyrelsen).
 • Välja eller tillverka gravsten eller annan gravanordning.
 • Utsmycka gravplatsen.

Detta får anhöriga eller andra närstående inte göra:

 • Förvara aska i hemmet.
 • Dela aska (särskilda skäl för undantag finns).
 • Öppna grav på allmän begravningsplats.
 • Låta gravsätta utan gravsättningsintyg från Skatteverket.
 • Låta gravsätta utan tillstånd från gravrättsinnehavaren.
 • Gräva ner eller strö aska i minneslund.
 • Strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen.
 • Låta flytta gravsatt stoft eller aska (särskilda skäl för undantag finns).

Källor:
Kyrkoordningen
Begravningslagen 1990:1144
Om begravning, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Broschyr "Om begravning" laddas ner som pdf- fil.

Välkommen att kontakta oss!

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten