Foto: Anke Decker

Organisation, lagar, begravningsavgift

Begravningsombud, utskott för begravnings- och serviceverksamhet, lagar, förordningar, mm

Utskott för begravnings- och serviceverksamheten

Svenska kyrkan är en förtroendemannastyrd organisation. Detta innebär att du kan vända dig till de förtroendevalda med dina synpunkter och frågor.

Verksamhetsberättelser

i ord och bild

Lagar och förordningar

Begravningsverksamheten regleras av flera lagar och förordningar samt särskilt reglemente för begravningsverksamheten.
Begravningslagen
Begravningsförordningen
Kulturminneslagen
Delgivningslagen 
Plan- och Bygglagen 
Ordningslagen

Vad ingår i begravningsverksamhetens uppdrag?

att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
att ta emot stoft för förvaring och visning
att kremera
att gravsätta
att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna.

Vem betalar för begravningsverksamheten - Begravningsavgift?

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas alltså av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt, oberoende av den enskildes trosuppfattning.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften:

6 § För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
- kremering,
- lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Lag (1999:306).

 (9 kap 6§ begravningslagen)     

Läs mer: Etiska aspekter vid gravsättning                       Begravningspastoral