Gravsättning

Gravsättningen är det sista som sker med den avlidnes stoft. Därefter övergår ofta sorgearbetet i en ny fas för de anhöriga . Enligt lag måste kremering eller gravsättning ske inom 30 dagar efter dödsfallet. Gravsättning av urna måste ske inom ett år efter kremering.

Detta händer efter ett dödsfall

Vid ett dödsfall utfärdar läkare ett dödsbevis som sedan skickas till skatteverket som i sin tur utfärdar ett intyg för gravsättning och/eller kremation. Intyget måste finnas hos begravningsverksamheten innan gravsättning/ kremation får ske.  

Begravningsverksamheten vid Kalmar pastorat övertar ansvaret för stoftet när det överlämnas för begravning, kremation och/eller gravsättning. 

Stoft eller aska får gravsättas på allmän eller enskild begravningsplats. Gravöppning och igenläggning får endast göras av huvudmannen för begravningsverksamheten.

Kremering eller gravsättning inom 30 dagar efter dödsfallet 

Tiden från dödsdatum till gravsättning eller kremering är en månad. Detta innebär att de efterlevande har begränsad tid på sig att förbereda och genomföra begravningen.

Begravningsakten måste alltså ordnas senast 21 dagar efter dödsdatum för att kremationen ska hinna utföras inom en månad.

Begravningen bör även av etiska skäl vara en högt prioriterad händelse för de anhöriga. Läs mer om begravning

Det finns vid särskilda skäl såsom sjukdom, tvist, donation av kropp till forskning eller polisutredning möjlighet att söka anstånd med kremation/gravsättning hos Skatteverket.

En gravplats ska ses ut, det är den slutgiltiga platsen för den avlidnes vila.

Den som vid sitt dödsfall var folkbokförd i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Den bekostas av begravningsavgiften. Det tillkommer dock en skötselkostnad om man inte kan sköta gravplatsen på egen hand. Vill man, finns möjlighet att sätta upp en gravanordning, t ex i form av en gravsten. Särskilda regler gäller vid val av gravsten och det är begravningsverksamheten som ger tillstånd. 

Gravsättning av kista
En begravningsceremoni med kista kan antingen avslutas i ceremonilokalen eller ute vid gravplatsen som en del av begravningsceremonin i närvaro av de anhöriga. Avslutas begravningen i kyrkan lämnar de anhöriga över gravsättningen till begravningsverksamheten.

Tillgängliga tider för gravsättning av kista är vardagar, måndag – fredag kl. 10.00 – 13.00.
Det innebär att begravningsakt med avslutande gravsättning av kistan kan börja senast kl. 13.00.

En avliden kan gravsättas i kista i en kistgravplats eller i minneslund för kistor och urnor.  

Gravsättning i minneslund sker anonymt utan anhörigas närvaro, genom begravningsverksamhetens försorg och anhöriga får ett minnesblad efteråt.

Gravsättning av urna
Gravsättning av urna sker genom medverkan från representant från begravningsbyrå, präst, vaktmästare från kyrkogårdsförvaltningen eller helt genom anhöriga själva.
Urnan överlämnas vid krematoriet i Kalmar eller vid Södra kapellet på Södra kyrkogården. Se även att hämta en urna. 
Vid särskilda önskemål möter förvaltningens vaktmästare upp vid gravplatsen.

Boka tid för gravsättning

Gravsättning av kista eller urna bokas i god tid (= senast fyra arbetsdagar) före önskat datum. Bokning sker via begravningsbyrå eller direkt hos begravningsverksamheten i Kalmar.

Tillgängliga tider för gravsättning av urna är vardagar, måndag – fredag kl. 09.00 – 14.30.

Kistgrav, urngrav, askgravplats eller minneslund

Läs mer- val av gravplats

Vad händer när anhöriga inte är överens vid val gravplats?

Läs mer om medling.

Kontakta oss gärna för frågor eller bokning!

Bilden visar en röd och en vit ljungplanta i en gravrabatt.

Gravskötsel

Du som innehavare väljer hur planteringen på gravplatsen ska se ut. Det kan finns vissa föreskrifter att ta hänsyn till. Kyrkogårdsförvaltningen ger gärna upplysningar om vad som gäller för en aktuell gravplats och vi har även möjlighet att ge råd vid val av växter.

Gravstenar

Gravstenar är gravrättsinnehavarnas egendom. De ska vara säkra. Här har vi samlat olika aspekter på gravstenar.