Foto: Anke Decker

Gravrätt

Här får du inblick i de juriska ramarna runt en enskild gravplats.

Rätten till en gravplats

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Detta gäller oavsett om man tillhör något trossamfund eller ej. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.  Upplåtelsetiden varar i 25 år om inget annat är avtalat.

Val av gravplats

Gravrättsinnehavarens ansvar

Det är gravrättsinnehavaren som godkänner varje ny gravsättning i graven. Graven skall vara skött (i ordnat och värdigt skick). Gravanordningen skall vara säker enligt CGK´s riktlinjer. Det finns särskilda regler att ta hänsyn till vid utformning av gravplatsen. Förvaltningen lämnar gärna information om vad gäller för aktuell gravplats.
 

Förnyelse av gravrätt

Vi skriver brev till innehavaren /-arna och erbjuder förnyelse av gravrätt. Förnyelsen är kostnadsfri och omfattar 25 år. Du kan när som helst under den tiden återlämna gravrätten. Om gravrättsinnehavaren inte vill förnya gravrätten tillfaller gravrätten huvudmannen. kalmar.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se

Överlåtelse av gravrätt

Gravrätten får överlåtas till någon som, genom släktskap eller på annat sätt har en nära anknytning till antingen överlåtaren eller den som är gravsatt inom gravplatsen. Gravrätten får inte överlåtas till någon som inte är villig att överta den. kalmar.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se
 

Återlämnande av gravrätt

Gravrättsinnehavaren kan även, när som helst under upplåtelsetiden, återlämna gravrätten till huvudmannen. Om gravrättsinnehavaren skriftligt avsäger sig sin gravrätt är denne, i juridisk mening, ägare till sin gravanordning i ytterligare sex månader. Juridiskt byter en gravanordning därmed ägare sex månader efter det att någon avsagt sig sin gravrätt om inte annat avtalats. Kontakta förvaltningen så skickar vi ut en blankett för återlämnande av gravrätt till dig som är antecknad gravrättsinnehavare. kalmar.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se
 

Innehavare saknas

Om gravrättsinnehavare saknas och förvaltningen inte får kontakt med anhöriga inom en viss tid, ca 2 år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Detta kan medföra att gravanordningen tas bort. Kyrkogårdsförvaltningen behåller dock är dock en återlämnad/återtagen gravplats under minst 25 år, från senaste gravsättningen, av respekt för den gravsattes gravfrid. kalmar.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta oss:

 • Birgitta Linåker

  Birgitta Linåker

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Chef för begravnings- och serviceverksamheten

  Mer om Birgitta Linåker

  Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten