Etiska aspekter vid gravsättningen

Församlingarna skall från och med hösten öppet redovisa hur de arbetar med etik och säkerhet vid begravningar och gravsättning. Våra etiska regler är antagna av Kyrkogårds- och fastighetsnämnden vid Kalmar kyrkliga samfällighet den 2009-09-28 enligt § 31/2009.

Etiska regler för krematorieverksamheten

Krematoriet är en plats som de flesta människor kommer i kontakt med under svåra omständigheter. Därför är det viktigt att personalen på krematoriet bemöter alla människor utifrån deras individuella livssituation. En god etik skapas med hjälp av goda kunskaper, respekt för andra religioner och traditioner, värdighet, öppenhet samt en god arbetsmiljö.

 

Kunskap
Krematoriepersonalen ska ha relevant teknisk utbildning samt goda kunskaper om gällande administrativa rutiner.

 

Respekt
Att visa respekt för alla traditioner och religioner ska vara en självklarhet för krematoriepersonalen.

 

Värdighet
Krematoriepersonalen ska värna om den avlidnes samt de anhörigas värdighet genom att utföra arbetet på ett sådant sätt att anhöriga kan följa hela förloppet och få tydliga svar på eventuella frågor.

 

Öppenhet
Anhöriga ska, efter samråd med krematoriepersonalen, kunna närvara vid kremering. Krematoriet ska vara öppet för studiebesök, vid vilka personalen ska medverka för att berätta om verksamheten och svara på frågor.

 

God miljö
Krematoriet ska ha en god arbetsmiljö för personalen samt en vänlig atmosfär för besökare. Anläggningen ska regelbundet kontrolleras, enligt gällande lagar och bestämmelser, för att minimera utsläpp av skadliga ämnen.

 

Arbetsledning
Det ska finnas en tydlig arbetsledning och ansvar ska visas gällande miljöfrågor.
 

Gravgrävning

Vid gravgrävning skall följande rekommendationer gällande etik och säkerhet, utfärdade av Svenska Kyrkans församlingsförbund, följas.

 

Säkerhetsåtgärder vid gravgrävning och återfyllning
• Före gravgrävningen skall närområdet kontrolleras och gravanordning och liknande, som kan rasa ned i graven, skall flyttas till säker plats.
• Vid risk för ras skall rasskydd användas.
• Minst en person ur personalen som utför grävarbetet skall ha erfarenhet av gravgrävning.
• Nedstigande i graven får aldrig ske i ensamhet.
• Fyllnadsmassor skall, om möjligt, transporteras bort från graven. I annat fall placeras jordbingen på lämplig sida av graven.
• Hjälm skall alltid användas vid arbete i graven.
• Obehöriga får ej vistas inom maskinens arbetsområde.
• Gravplank och jordbinge skall, vid behov, säkras med underliggande plank.

 Etiska regler vid gravgrävning och återfyllning
• Grävning och återfyllning skall ske på ett respektfullt och värdigt sätt.
• Graven skall kläs.
• Eventuellt vatten i graven skall pumpas bort och vid behov skall bottnen täckas med granris eller liknande.
• Eventuella ben eller kistrester skall behandlas pietetsfullt och nedgrävas på större djup.
• Tidigare gravsatta urnor skall hanteras pietetsfullt i väntan på att återföras till graven vid återfyllnad.
• Vid återfyllning skall kistan täckas på ett sådant sätt att den inte skadas.
• Anhöriga får närvara vid återfyllning. Hänsyn skall dock iakttas gällande maskinernas säkerhetsavstånd.
 

Val av gravplats

Enskild gravplats, minneslund eller spridning av aska?
Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige.
 
Du har även rätt att välja vilken begravningsplats du vill gravsättas på, så länge tillgången på gravplatsmark tillåter. Gravsättning på annan ort medför dock ofta kostnader för dödsboet för transport av kista/urna.
 
Valet av gravplats är viktigt att noga tänka igenom.

Det finns idag flera gällande gravskick:
 
Kistgravplats
En kistgravplats är en enskild gravplats för gravsättning av kistor och ask-
urnor.  En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar för gravplatsen. Gravrättsinnehavaren bestämmer om vilka som får gravsättas, om  gravvård
ska sättas upp på gravplatsen mm. Gravrättsinnehavaren har också skyldighet att hålla gravplatsen i vårdat skick.
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel som service mot betalning.

 

Urngravplats
En urngravplats är en enskild gravplats för gravsättning askurnor. 
En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar för gravplatsen.
Gravrättsinnehavaren bestämmer om vilka som får gravsättas, om  gravvård
ska sättas upp på gravplatsen mm. Gravrättsinnehavaren har också skyldighet att hålla gravplatsen i vårdat skick.
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel som service mot betalning.
 
Minneslund
Minneslund är ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt. Gemensam smyckningsplats finns för blommor och ljus. För skötseln av minneslunden ansvarar kyrkogårdsförvaltningen.  Möjlighet att sätta upp gravvård / minnesplatta  finns inte eftersom det inte finns några enskilda gravplatser. 
Minneslund för gravsättning av aska finns på Södra kyrkogården och på Skogskyrkogården. En ny minneslund för gravsättning av kistor och askor
kommer att finns från och med november 2009 på Skogskyrkogården. 
 

Spridning av aska
Askan efter avliden får strös ut på annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där askan skall strös ut, lämnar tillstånd till det.
Tillstånd får meddelas bara om den plats där askan skall strös ut är lämplig
för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på
ett pietetsfullt sätt. Vanligtvis gäller det spridning på vatten, men det kan även vara på mark. För mer information kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län.
 
Gravvisning
Vid behov om en ny gravplats erbjuder kyrkogårdsförvaltningen en gravvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen utser en gravplats . Visningen är kostnadsfri.