Foto: Anke Decker

En ny del av kyrkogården: Naturkyrkogården

Naturkyrkogården är namnet på utvidgningen av Skogskyrkogården mot Jacob Smålännings gata. Området gestaltas nu, genom att vi anlägger vägar, belysning, gravkvarter. 

Se filmen om naturkyrkogården. 

Den nya etappen i norr (Naturkyrkogården) ska ge mervärde åt de närliggande bostadsområdena, såväl arkitektoniskt som rekreationsmässigt.

Idag används många befintliga begravningsplatser allt mer som parker, gröna oaser och för det rörliga friluftslivet. På detta vis är området en plats som inbjuder till nya möten. Möten mellan olika kulturer blir möjliga eftersom det här kommer att finnas utrymme för många olika gravskick och begravningstraditioner. Norra kyrkogårdens nya del ska ha en stark naturkänsla av skog med gläntor. Kring den upphöjda försvarsanläggningen skapas flera ovala gångar som ringar på vattnet. Gångvägarna är belagda med stenmjöl som passar för rörelsehindrade och samtidigt infiltrerar regnvatten. Detta gör att ingreppen minimeras och trädrötter tar minst skada.

Mot omgivande trafikerade gator anläggs avskärmande buskage av naturlik karaktär. Centralt, i mittpunkten av ovalerna, ovanpå försvarsanläggningen skapas en meditationsplats. Här finns en vattenspegel och ett flertal sittplatser. Platsen nås från fyra håll med hjälp av trappor och en hiss från den västra sidan.

Syftet är att bevara skogskaraktären i så hög grad som möjligt. Den nya delen skall upplevas som ett naturligt skogsområde med tillhörande ört- och buskskikt under de stora trädkronorna. Gränsen mot den tidigare etappen i söder kan förstärkas på olika sätt. Genom olika skötselintensiteter kan man få en tydlig gräns mellan kortklippta gräsytor på nya skogskyrkogården och naturlika ängsytor med inslag av buskvegetation på den nya naturkyrkogården.

Naturkyrkogården
Bänkar bjuder på lite vila Foto: Anke Decker
Bänkar bjuder på lite vila Foto: Anke Decker
Faunadepot Foto: Anke Decker
Ekportalen, ingång från Norra vägen Foto: Anke Decker
Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Finns på Norra kyrkogården. Växtrådgivning, gravvisning, gravvårdsansökningar, gravstenssäkerhet, studiebesök, miljödiplomering.