Foto: Anke Decker

Naturkyrkogården

Naturkyrkogården är namnet på utvidgningen av Skogskyrkogården mot Jacob Smålännings gata. Området gestaltas nu, genom att vi anlägger vägar, belysning, gravkvarter. 

Se filmen om naturkyrkogården. 

Den nya etappen i norr (Naturkyrkogården) ska ge mervärde åt de närliggande bostadsområdena, såväl arkitektoniskt som rekreationsmässigt.

Idag används många befintliga begravningsplatser allt mer som parker, gröna oaser och för det rörliga friluftslivet. På detta vis är området en plats som inbjuder till nya möten. Möten mellan olika kulturer blir möjliga eftersom det här kommer att finnas utrymme för många olika gravskick och begravningstraditioner. Norra kyrkogårdens nya del ska ha en stark naturkänsla av skog med gläntor. Kring den upphöjda försvarsanläggningen skapas flera ovala gångar som ringar på vattnet. Gångvägarna är belagda med stenmjöl som passar för rörelsehindrade och samtidigt infiltrerar regnvatten. Detta gör att ingreppen minimeras och trädrötter tar minst skada.

Mot omgivande trafikerade gator anläggs avskärmande buskage av naturlik karaktär. Centralt, i mittpunkten av ovalerna, ovanpå försvarsanläggningen skapas en meditationsplats. Här finns en vattenspegel och ett flertal sittplatser. Platsen nås från fyra håll med hjälp av trappor och en hiss från den västra sidan.

Syftet är att bevara skogskaraktären i så hög grad som möjligt. Den nya delen skall upplevas som ett naturligt skogsområde med tillhörande ört- och buskskikt under de stora trädkronorna. Gränsen mot den tidigare etappen i söder kan förstärkas på olika sätt. Genom olika skötselintensiteter kan man få en tydlig gräns mellan kortklippta gräsytor på nya skogskyrkogården och naturlika ängsytor med inslag av buskvegetation på den nya naturkyrkogården.

Naturkyrkogården

Naturkyrkogårdens Boklund

Byggandet av Naturkyrkogården
2019 började byggnationen av Naturkyrkogården med de ny muslimska kvarteren. Under hösten/vintern 2020 började anläggningen av Boklunden. Anläggningen av Boklunden är indelad i tre etapper. De olika etapperna beskrivs närmare nedan. Resterande kvarter på Naturkyrkogården kommer anläggas när behov uppstår.


Boklunden
Boklunden är centrum i Naturkyrkogården, kring vilken gestaltningen bygger.
Naturkyrkogården utgår från naturen och stor hänsyn tas till platsen natur. Uppe på lunden i glänta skapas en yta för återhämtning och reflektion. Som kontrast till de naturliga nere i skogen är gläntan.
Illustration över boklundens gestaltning och etapper


Tillgänglighet 

Just nu finns bara en väg upp till gläntan och den är inte godkänd enligt tillgänglighetskrav och kan vara svår att ta sig upp för.

Men i etapp2 kommer en hiss att byggas som gör gläntan lätt tillgänglig för alla. Vägen anlades i första etappen för att underlätta åtkomsten för entreprenören
under byggtiden och för att Kalmar begravningsverksamhets personal ska kunna utföra sitt arbete.

 • Mikla Blomster

  Mikla Blomster

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Landskapsingenjör

  Mer om Mikla Blomster

  Landskapsingenjör. Gestaltning av begravningsplatserna, gravkartor mm.

Bänkar bjuder på lite vila Foto: Anke Decker
Bänkar bjuder på lite vila Foto: Anke Decker
Faunadepot Foto: Anke Decker
Ekportalen, ingång från Norra vägen Foto: Anke Decker
 • Birgitta Linåker

  Birgitta Linåker

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Chef för begravnings- och serviceverksamheten

  Mer om Birgitta Linåker

  Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten