Foto: Anke Decker

Den historiska bakgrunden- Skogskyrkogården

Kyrkogårdens historia
Skogskyrkogården ritades av kyrkogårdsarkitekten C. V. Wahlberg, Malmö. Området omfattade 62 000 kvadratmeter och hade ursprungligen tillhört Kungsladugården Skälby. Marken hade tidigare inköpts av Kalmar stad och kom nu att användas för kyrkogårdens behov.  

År 1939 var planeringen klar och i slutet av 1930-talet togs området i bruk. Vid den här tiden rådde hög arbetslöshet i Kalmar och en stor del av anläggningsarbetena kom att utföras som beredskapsjobb. Kvarteren 1 och 2 fick en strikt ordnad utformning. Gravarna placerades i noga ordnade rader. Nordväst om detta område anlades en mer utpräglad skogskyrkogård som fick en friare utformning. Området var bevuxet med tallskog som togs tillvara vid anläggandet. Skogen gallrades och kompletterades med buskage av rhododendron och lagerhägg.

I början av 1900-talet växte Eldbegängelserörelsen fram i Sverige. I Kalmar väcktes förslaget att bygga ett krematorium på allvar 1933. År 1935 beslutades om byggandet av ett nytt kapell med krematorium inrymt i källaren, på den nya kyrkogårdsdelen. Byggnaden, som ritades av  J. Fred. Olsson, kallades tidigare Skogskapellet och idag Skogssalen. 
Krematoriet kom att brukas under 25 år. Skogskapellet renoverades 2004 och anpassades för att även kunna användas för begravningar i annan ordning. Det var i samband med denna renovering som byggnaden bytte namn till Skogssalen.  

1960 påbörjades planeringen för att bygga ett nytt krematorium. krematoriet uppfördes 50 meter väster om Skogssalen. Ritningarna gjordes Anläggningen behövde moderniseras och kapaciteten ökas. Det nya Lindgren och Rudolf Holmgren. De båda arkitekterna ritade också ett nytt kapell som fick namnet Heliga Korsets kapell. I samband med arbetet på kapellet ritade också Rudolf Holmgren den klockstapel som 1963 byggdes på kyrkogården.

Det påbörjades planeringen för att göra ytterligare en utvidgning av kyrkogården.1989-90 genomfördes en arkeologisk undersökning av området. Man fann då stensättningsliknande lämningar samt röjningsrösen. Arbetet med att utvidga kyrkogården i nordväst fortsatte i början av 1990-talet. I samband med schaktningsarbeten 1992 påträffades en del lösfynd som daterades till stenålder.

År 1999 var arbete med den nya kyrkogårdsdelen klart och området invigdes. I den östra delen av området anlades en muslimsk begravningsplats.

Åren 2013- 2014 har krematoriet genomgått en omfattande renovering.

Minneslundar på Skogskyrkogården

År 1988 anlades också en minneslund i sydvästra delen av Skogskyrkogården. Ritningarna gjordes av Tommy Eriksson.

År 2012 togs ytterligare minneslund o bruk, Nya minneslunden.

Utdrag ur Kalmar läns museums kulturhistoriska inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2005.