Begravningspastoral för Kalmar pastorat

Begravningspastoralen är ett sätt för oss att kvalitetssäkra en del av begravningsverksamheten. Den är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom församlingsverksamheten i Kalmar pastorat, i våra församlingskyrkor och begravningskapell.

Foto: Kristina Strand Larsson

Begravningspastoral för Kalmar pastorat

 
Kyrkohandboken sätter in begravningsgudstjänsten i ett sammanhang som sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. Mycket av detta hör till själavården och det pastorala handlandet och måste därför präglas av en betydande frihet. Samtalet kring hur det pastorala ansvaret utövas måste, utifrån principiella frågor, fortlöpande föras i prästkollegiet. I ett pastorat med fem församlingar är ett gemensamt synsätt och en gemensam praxis en stor tillgång i uppgiften att möta kyrkans medlemmar i dödens närhet. Varsamhet, lyhördhet och tydlighet är ledord.
 
En ny situation där medlemskapet i Svenska kyrkan inte längre är självklart gör att vi ställs inför nya frågeställningar och beslutssituationer. När en person begär utträde ur kyrkan ges tydlig information om att man genom sitt utträde bl.a. inte längre har rätt till begravningsgudstjänst. Kyrkoordningen, KO 42 kapitel 9§, medger undantag om särskilda skäl föreligger som är förenliga med den avlidnes önskan. Tjänstgörande präst skall i oklara fall föra frågan vidare till kyrkoherden som gör en självständig bedömning.
 

FRÅN DÖDSBÄDD TILL AVSKEDSTAGANDE

För att det som anges under denna punkt ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt ställs krav på tillgänglighet. Samtliga präster i Kalmar pastorat är utrustade med mobiltelefon. Detta innebär möjligheter till direktkontakt eller kontakt via meddelande på telefonsvarare. Samtal som rör själavård i dödens närhet, sjukkommunion och begravningsfrågor skall behandlas skyndsamt. Detta handlar naturligtvis om pastorala bedömningar men i princip ska en präst som är i tjänst, det vill säga inte har veckoledig dag, semester eller annan ledighet, ta kontakt samma dag som meddelande lämnats.
Församlingen kommer på olika sätt i kontakt med människor som är i behov av själavård eller sjukkommunion i dödens närhet. Genom församlingens diakonala arbete, genom den beredskap som upprätthålls i förhållande till länssjukhuset finns möjligheten till kontakt. I Kalmar pastorat skall det i varje församling och i sjukhuskyrkan finnas beredskap för bön och sjukkommunion som en del av dödsförberedelsen. I förbönen för sjuka och döende är församlingarnas diakoner tillsammans med prästerna ansvariga.
På länssjukhuset och på andra vårdinrättningar, finns det rum för visning och utfärdsbön.
Speciellt för anhöriga till dem som plötsligt avlidit är dessa avskedsandakter ett bra sätt att ta farväl. Men även för den som delat en längre dödskamp med anhöriga är utfärdsbönen viktig för sorgearbetet och ett bra sätt att förbereda sig för begravningsgudstjänsten. På länssjukhuset är det huvudsakligen sjukhuskyrkans personal som svarar för visningar och utfärdsböner men även präst i beredskap kan i särskilda fall under helger komma att leda avskedet. Vid vårdinstitutioner som finns inom församlingarnas område ansvarar präster och diakoner.
 
Dödsfall anmäls i normalfallet till pastorsexpeditionen av begravningsbyråer eller anhöriga. Under särskilda omständigheter, kan prästen på andra sätt underrättas om dödsfall. Alla anmälningar om begravningsgudstjänster i Kalmar pastorat skall tas emot via assistenterna på pastorsexpeditionen som i sin tur, efter gällande begravningsschema underrättar präster och musiker. Dessa skall, enligt det som nämns inledningsvis, skyndsamt kontakta sorgehuset.

Präst och musiker är ansvariga för hur begravningsgudstjänsten utformas och detta sker efter möte med de anhöriga. Prästen ska möta de anhöriga för ett begravningssamtal. Endast i absoluta undantagsfall kan detta samtal föras på telefon! Även om samtalet inte kan planeras till någon av de närmaste dagarna efter det att prästen underrättats om dödsfallet ska ändå en första telefonkontakt i ett tidigt skede försäkra de anhöriga om det stöd och den närvaro de kan förvänta sig av sin församling. När det gäller de musikaliska önskemålen har naturligtvis kyrkomusikern en central roll, men samspelet med tjänstgörande präst är viktigt för att kunna uppnå en harmoni i gudstjänsten.  Vi ställs ständigt inför nya utmaningar när det gäller musik i samband med begravningar. Huvudregeln är att eftersträva levande musik som harmonierar med begravningsgudstjänstens liturgiska gestaltning. Inspelad musik bör övervägas endast om den fungerar i gestaltningen av gudstjänsten. Dessa frågor ska lösas av präst och kyrkomusiker i samverkan. I den övervägningen bör också pastorala skäl beaktas.
 
Enligt kyrkoordningen, KO 18 kapitel 4§ är det tillåtet att byta ut psalm mot andra psalmer och sånger som inte ingår i den svenska psalmboken om präst och kyrkomusiker är överens om ett sådant byte.
Själaringning och tacksägelse hör till församlingens sätt att offentliggöra dödsbudet att be och tacka för det den avlidne gjort och gett i sitt liv. Själaringning sker för den som tillhör svenska kyrkan. I Kalmar pastorat sker själaringning med domkyrkans klockor onsdag klockan 11.00 och lördag klockan 10.55. I samband med tacksägelse sker ringning i respektive församlingskyrka. För kyrkotillhöriga ringer kyrkklockorna som en kallelse till begravningsgudstjänst precis som klockorna kallar till andra gudstjänster.
För icke kyrkotillhörig hålls ingen tacksägelse eller själaringning, och inte heller klockringning som inledning till icke kristen begravningsceremoni.
 

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN

Att fira begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning innebär att den leds av präst vigd i svenska kyrkan och att man följer kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänst.

Begravningsgudstjänsten skall hållas i ett kyrkorum. I Kalmar pastorat innebär det de fem församlingskyrkorna, södra kapellet och Skogssalen. Kyrkoordningen medger bara begravningsgudstjänst på annan plats om det finns särskilda skäl av själavårdsmässig art eller en uttrycklig önskan från den döde, KO 24 kap. 3§. Om en mycket enkel begravningsgudstjänst önskas kan denna hållas ute på kyrkogården.
Begravningsgudstjänsten är liksom alla andra gudstjänster öppen för alla.
Huvudregeln är att någon av församlingens präster ska leda begravningsgudstjänsten. Om det finns personliga önskemål om annan präst ska han/hon för denna uppgift anställas av Kalmar pastorat.
Överlåtelsen ska gestaltas genom, som kyrkohandboken föreskriver, mullpåkastning och korstecknande tillsammans med orden” Jesus Kristus, vår frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen” eller ”Jesus Kristus är uppståndelsen och livet”.
Personliga brev och hälsningar från den döde, tal eller personliga musikaliska inslag som inte harmonierar med gudstjänsten gestaltning bör hänföras till minnesstunden. Det är av stort värde om prästen deltar i minnesstunden som ofta blir ett sätt att gå vidare i sorgeprocessen.
 

UPPFÖLJNING

I ett personligt sammanhang bör de efterlevande alltid erbjudas möjlighet att delta i en så kallad sorgegrupp. Om inte församlingen själv kan erbjuda en sådan grupp bör man samverka med de andra församlingarna i Kalmar pastorat för att på det sättet kunna ge möjlighet till sorgebearbetning.
Under Allhelgonahelgen skall varje församling i pastoratet, enskilt eller i samverkan, inbjuda till gudstjänster som ger möjlighet till att uttrycka tacksamhet och saknad.
 

EKUMENIK

För medlem av annat trossamfund upplåtes Skogssalen för begravningsgudstjänst. Om denna gudstjänstlokal inte räcker till för antal deltagare i begravningsgudstjänsten skall annan plats erbjudas. I dessa som i alla andra ekumeniska frågor gäller det att söka lösningar präglade av öppenhet och samförstånd.
 

BEGRAVNING I ANNAN ORDNING

En församlingskyrka bör inte upplåtas för begravning i annan ordning. Svenska kyrkan har som huvudman för begravningsverksamheten skyldighet att tillhandahålla lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
14 november 2007