Begravningsombudet

Begravningsombud utses av länstyrelse, granskar begravningsverksamheten, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

From 1 januari 2023
Gunilla Johansson, Drag 166, 39594 Rockneby, 070-5264733 har utsetts för hela Kalmar kommun. //gunilla.a.johansson@kalmar.se

Som ansvarig myndighet för begravningsverksamheten, skall Svenska Kyrkan ha ett ombud med uppgift att granska hur huvudmannen tillvaratar intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

 

Länsstyrelsen förordnar ett eller flera ombud att granska hur församlingarna inom Svenska kyrkan tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten. Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun.

Vad gör ett begravningsombud? 

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

Församlingarna ansvarar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser och för begravningsverksamheten. Församlingarna ansvarar även för de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan därmed inte direkt påverka kyrkliga beslut om exempelvis planering av nya begravningsplatsers utformning och begravningsavgiftens storlek. För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombud.

•Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
•Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
•Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
•Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
•Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker  församlingens förslag till begravningsavgift.
•Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.