Morjärvs kyrka
Foto: Ola Johansson

Morjärv kyrka

Kyrkan är byggd på en hög tallbevuxen sandås. En kedjeinramad trappa i avsatser leder upp till kyrkan.

Kyrkan uppfördes 1929 och arkitekt var Torben Grut. Träkyrkan är uppförd i klassicerande stil och har rektangulär plan med ett sidoställt torn och ett flackt plåtklätt sadeltak. Kyrkobyggnaden är orienterad i nordsydlig riktning med koret i söder. Det sidoställda tornet i nordväst är byggt i tre avsatser.  

 

Kyrkorummets tunnvälvda tak är illusoriskt målat som ett kassettak med gråa fält på gul botten. Golvet är av trä och bänkinredningen är fast. Väggarna har träpaneler och pilastrar marmorerade i vitt-blått, gult-rött. Altartavlan är utförd av Gerda Höglund i Stockholm och har motivet den uppståndne Jesus. 

Kyrkan finansierades i sin helhet av Lotty Bruzelius. 1958 målades kyrkan om under ledning av konstnären Fritiof Erichson. Kyrkan restaurerades 1975-1976 under Bertil Franklins ledning, då kyrkorummet återfick sin ursprungliga karaktär och färgsättning.   

Den muromgärdade kyrkogården ligger uppe på åsen väster om kyrkan och avskild från denna genom ett tallskogsparti. På kyrkogården ligger ett litet gravkapell i samma arkitektur som kyrkan.   

Källa: Våra kyrkor, Klarkullens förlag, Västervik 1990. Försvinnande spår, Kempestiftelserna, Örnsköldsvik 2006.