Kalix kyrka
Foto: Nederkalix församling

Kalix kyrka

Kalix kyrka, Sveriges nordligaste medeltidskyrka. När kyrkan under 1400-talets första hälft byggdes av de få innevånarna i Kalix älvdal skedde det under stora uppoffringar. I många hundra år har sockenkyrkan tjänat som en mötesplats för bygdens folk, en plats där man samlats inför Herrens ansikte. Som ett äreminne över tro, kärlek och offervilja står kyrkan där älv och hav möts.

Troligen startade uppförandet under första hälften av 1400-talet, men vi vet inte exakt när kyrkan byggdes. Någon gång i mitten av 1400-talet blev Kalix egen socken efter att ha varit kapellförsamling under Lule pastorat. Den omfattade då hela älvdalen upp till Överkalix. Socknen har sedan delats två gånger: 1654 blev Överkalix egen församling och det nya sockennamnet blev Nederkalix. År 1903 avskildes Töre församling. Första gången Kalix kyrka nämns i skrift är år 1472. Detta år besöktes församlingen av ärkebiskop Jakob Ulfsson Örnfot från Uppsala. På aposteln Petrus´ dag den 29 juni utfärdade han ett avlatsbrev, det enda kända från Luleå stift och det äldsta dokument som skrivits i Kalix. Samtidigt invigde han altarskåpet.

 

Av orginalinredningen är bara dopfunten, altarskåpet och två skulpturer i vapenhuset bevarade.

Dopfunten är ett medeltida arbete och har en inskrift på latin som betyder: frälsning och liv skänkas oss i det välsignade vattnet. Det gamla altarskåpet består av tre skulpturer med Gudsmoder och Jesusbarnet i centrum. Till vänster står aposteln Jakob den äldre och till höger aposteln Jakob den yngre. Altarskåpets dörrar är från nyare tid.

Korfönstret, en glasmålning av konstnären Pär Andersson från år 1974, åskådliggör trosbekännelsen. Fadern, Skaparen symboliseras av grönskan i den nedre delen. Jesus Kristus finns dels i altarskåpet, men också i fönstrets druvklasar och nattvardsbröd som symboliserar försoningen. Den tredje delen av trosbekännelsen återfinns i form av duvan, den Helige Andes symbol och i form av himmelens ljus.I koret finns också två stora oljemålningar från 1700-talet med motiv ur Jesu liv: "Nattvarden" och "Nedtagandet från korset". På södra väggen finns en minnestavla över fru Margareta Girtzström som omkom i sjönöd hösten 1696.

Predikstolen i barockstil är en av Norrlands äldsta, tillverkad 1674. Runt predikstolen finns skulpturer av flera av apostlarna med Jesus själv i mitten.

Korskranket med sina två obelisker tillverkades i mitten av 1700-talet. De två skulpturerna i kyrkans bakre del avbildar jungfru Maria och aposteln Johannes. De är delar av en altargrupp från 1880-talet.

I gamla tider begravdes människor inne i kyrkan. Innanför kyrkdörren ligger den sk kyrkbruden begraven. Det är en åttaårig flicka som dog 1816. Hon begravdes klädd som brud i vita kläder. Fortfarande är kroppen välbevarad.

I vapenhuset finns en gjuten gravhäll från 1740 över bergmästaren Seger Svanberg och hans hustru.
Orgeln är från 1974 och har 27 stämmor, fördelat på två manualer, huvudverk, bröstverk och pedal. Antalet pipor är ca 2000. Den är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad utanför Luleå. Dessutom finns en liten kororgel på 4 stämmor med bihangspedal, även den byggd av Grönlunds.

Den rikt utsmyckade klockstapeln timrades år 1731 av hantverkare från Österbotten och innehåller tre kyrkklockor, den äldsta gjuten 1682.

År 1595 eldhärjades kyrkan och kormålningarna förstördes. År 1716 plundrades Nederkalix kyrka av ryska trupper och återigen år 1808. För övrigt har den brukats för gudstjänster med avbrott för några renoveringar.