Foto: Johannes Frandsen, Ikon

Skatten

På Sanna förskola avdelning Skatten är barnen 4-6 år. Vi eftersträvar en trygg och lärorik miljö där barnen trivs och kan utvecklas efter sina förutsättningar.

När vi planerar undervisningen för terminen utgår vi från barngruppens behov, intressen och nyfikenhet. Läroplanen är ett levande styrdokument i utbildningen. Leken har en central roll hos oss. I leken utvecklas barnens sociala kompetens, fantasi och kreativitet och ger en möjlighet att bearbeta upplevelser. Vi vill stimulera barnens lek genom att variera lekmiljöer och lekmaterialet. Vi ger barnen tid och många tillfällen till lek. Språk, matematik, teknik, naturvetenskap och digital kompetens är ämnen som vi, under lekfulla former, ger barnen möjlighet att stifta bekantskap med. 

Varje vecka går vi på utflykt och barnen får rösta på vilken plats de vill gå till. Barnen är delaktiga i våra barnråd och där kan de påverka sin vardag genom att komma med förslag på aktiviteter, material och maten vi äter. Här visar vi barnen på deras möjlighet till delaktighet och demokrati.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Lpfö 18